Stad

De ambitie is het creëren van een sterke samenleving, waarbij kosten van zorg en ondersteuning en jeugdhulp zo laag mogelijk zijn. Hierbij gelden de volgende speerpunten.

Participatie

 • Arnhem wil dat zoveel mogelijk inwoners volwaardig mee kunnen doen. Het liefst via reguliere banen waarbij tenminste het minimumloon wordt betaald. Als dat nog niet mogelijk is, worden andere vormen van maatschappelijke participatie ingezet. In 2018 wordt hiervoor Activerend Werk verder doorontwikkeld en ingezet;
 • Scalabor wordt neergezet als arbeidsontwikkelbedrijf, zodat mensen weer kunnen participeren en waar mogelijk kunnen uitstromen uit de uitkering;
 • Veranderopgave Doorbraak naar werk: deze veranderopgave heeft tot doel om minder mensen langdurig afhankelijk te laten zijn van een uitkering; Om de arbeidsparticipatie te vergroten gaan de teams in de wijkaanpak en het cluster Werk&Inkomen een nieuwe wijk- en gezinsgerichte aanpak ontwikkelen voor mensen uit de bijstand;
 • Om te komen tot een integrale aanpak krijgen de sociale wijkteams eveneens toegang tot de instrumenten voor arbeidstoeleiding. Zij gaan nu ook de toewijzing van de trajecten schulddienstverlening doen;
 • De teams Leefomgeving ontwikkelen mogelijkheden en kansen in de wijk voor 'werk' (in de brede zin). Een van de pilotmaatregelen die na het verschijnen van de Perspectiefnota is uitgewerkt betreft het invoeren van een premieregeling, waarbij de teams Leefomgeving € 5.000 aan hun wijkbudget toegevoegd krijgen, wanneer zij voor tenminste een half jaar een Arnhemmer uit de bijstand halen.
  In de Perspectiefnota is hiervoor in 2017 een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld om eenmalig extra investeringen te doen. Verwachting is dat deze investeringen vanaf 2018 leiden tot een cumulatief hogere uitstroom van mensen uit de bijstand, oplopend tot € 0,5 miljoen in 2021. Er worden enkele proeftuinen met werkcoaches in vier wijken (Geitenkamp, Malburgen, Kronenburg en Elden) in 2018 gestart die deze werkwijze "bottom up" ontwikkelen en uitvoeren om daarna, op basis van de opgedane kennis en ervaring, dit breed toe te passen in alle wijken vanaf 1 januari 2019. Dit vraagt om een nauwe afstemming van werkcoaches met de sociale wijkteams en teams Leefomgeving;
 • De wijkgerichte werkwijze wordt in 2018 verder geïmplementeerd, waarbij inspanningen vanuit de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden gebundeld. De uitvoeringsplannen en proeftuinen geven hieraan richting, alsmede hoe de wijkgerichte aanpak wordt uitgewerkt en wordt bewaakt.

Meer informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie.

Armoedebestrijding en schulddienstverlening

 • Vanuit de wijkaanpak en de Armoede-Agenda wordt sterk ingezet op het bestrijden en waar mogelijk voorkomen van achterstanden bij kinderen in armoede. Voorkomen moet worden dat deze kinderen de volgende generatie in armoede zijn;
 • Het terugdringen van schuldenproblematiek maakt onderdeel uit van de veranderopgaven Doorbraak naar werk en Zorg dichterbij. De focus is gericht op:
  - financiële zelfredzaamheid door activerende schulddienstverlening;
  - preventie en vroegsignalering;
  - schulddienstverlening toegankelijker maken voor ondernemers en ZZP-ers;
  - gerichte aanpak jongeren met schulden.

Meer informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden Inkomensregelingen en Maatwerkdienstverlening volwassenen.

Wmo/Jeugdwet

 • De veranderopgave Zorg dichterbij heeft de focus op:
  - het vergroten van preventieve maatregelen om het beroep op maatwerkvoorzieningen (Wmo) en specialistische jeugdhulp te verlagen;
  - kostenbesparing door het omzetten van maatwerkvoorzieningen (Wmo) en specialistische jeugdhulp naar algemene voorzieningen waar iedere inwoner gebruik van kan maken;
  - het omzetten van het oude zorgaanbod naar nieuwe producten op basis van de behoefte vanuit de wijken.
 • De transformatie in het sociale domein heeft tot doel om per gebied tot een passend zorgaanbod (preventie, algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen Wmo en specialistische  jeugdhulp) te komen. Samen met inwoners, vrijwilligers, kerkelijke en (andere) ideële organisaties en aanbieders geven de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams inhoud aan dit aanbod. De adviesraden hebben hierbij een belangrijke inhoudelijke inbreng. Op termijn zal de transformatie van het sociale domein leiden tot een wijkgericht aanbod en tot kostenbesparing door een verschuiving van specialistische naar algemene voorzieningen;
 • Het totale doelgroepenvervoer dat bestaat uit een verzameling van diverse (vervoers)producten, onderdeel te laten uitmaken van het sociaal domein. De toekenning daarvan gebeurt veelal in samenhang met andere voorzieningen in het sociale domein. De sociale wijkteams worden daarmee integraal verantwoordelijk voor de toekenning van het doelgroepenvervoer als onderdeel van het totaal aan zorg en ondersteuning. Het budget voor het doelgroepenvervoer (inclusief leerlingenvervoer) gaat hiermee onderdeel uitmaken van het totale budget voor het sociaal domein.

Wmo/Jeugdwet: autonome en structurele ontwikkelingen budgettair

 • de komende jaren zijn er diverse autonome en structurele ontwikkelingen, waardoor de uitgaven sterk zullen toenemen. Het betreft ontwikkelingen binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) die tot een hoger beroep op de Wmo zullen leiden, indexeringen en taakmutaties van het Rijk (bijvoorbeeld het verlagen van de maximale eigen bijdrage). Deze structurele kostenstijgingen kunnen niet in zijn geheel binnen het huidige budget of via de transformatie-opgave opgevangen worden;
 • om voornoemde redenen zijn er met betrekking tot de indexeringen en de taakmutaties extra middelen aan deze beleidsterreinen toegevoegd.

Voor meer toelichting: zie onderdeel Ontwikkelingen in het financiële kader.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden Wijkteams, Maatwerkvoorzieningen Wmo, Maatwerkdienstverlening volwassenen en Maatwerkdienstverlening jeugd, Geëscaleerde zorg volwassenen en Geëscaleerde zorg jeugd.

Integratie en vluchtelingen/asielzoekers

 • Veranderopgave Inclusief Arnhem: deze veranderopgave heeft tot doel dat mensen, ongeacht hun achtergrond, beperkingen en/of seksuele voorkeur, kunnen participeren in de Arnhemse samenleving;
 • Bevordering sociale cohesie door bruggen te slaan tussen alle bevolkingsgroepen en stromingen in Arnhem met als doel dat alle inwoners van Arnhem meedoen. Begrippen als onderling respect en vertrouwen krijgen hierbij specifieke aandacht. Actief wordt ingezet op het voorkomen van radicalisering: hierbij ligt een samenhang met het taakveld Openbare orde en veiligheid.
 • Bij vluchtelingen en statushouders ligt de focus op:
  - integratie van statushouders. Hiervoor is een uitvoeringsplan in 2016 door het college opgesteld dat verder wordt uitgevoerd in 2017/2018.;
  - het realiseren van de taakstelling van huisvesting van statushouders. Momenteel loopt Arnhem voor op de taakstelling;
  - Noodopvang (NOA) van uitgeprocedeerde asielzoekers die geen (rijks)opvang hebben en die een binding met Arnhem hebben. Samen met de ketenpartners wordt gezocht naar mogelijkheden voor perspectief voor deze asielzoekers (ofwel in land van herkomst, ofwel in Nederland). Naast deze noodopvang verzorgt het Stoelenproject Bed, Bad, Brood voor personen die niet voldoen aan de criteria van de noodopvang.

Meer informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.