Progr.

Incidentele lasten en baten

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten

R.00

Verkiezingen: budget verkiezingsjaar

85

-

-

-

R.02

Havens

100

-

-

-

R.02

Middelen aan Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem voor de opstart van het kwaliteitskeurmerk.

50

-

-

-

R.03

-Arnhems aandeel in regionale incidentele kosten

125

-

-

-

R.04

MFC's: verhuurbaarheid MFC Geitenkamp verbeteren

50

-

-

-

R.04

MFC's: Verkleinen multiruimtes i.s.m. afschaffen loc.managers

50

-

-

-

R.05

Herbestemming Eusebius

250

-

-

-

R.06

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

535

535

-

-

R.06

Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein

1.180

-

-

-

R.06

Armoede-agenda: kosten bewindvoering blijven structureel knelpunt

127

-

-

-

R.06

Aanloopkosten en overige frictiekosten

6.735

-

-

-

R.07

Uitbreiding milieu zone (-826.000 incidenteel)

406

-

-

-

R.08

Dotatie aan reserve grondexploitatie

619

205

205

-

R.08

Niet-grondexploitatieprojecten

617

597

597

-

R.08

Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering

137

96

89

-

R.08

Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA

34

17

-

-

R.08

Exportbelasting

-546

-

-

-

R.08

Grondexploitatie

29.749

19.381

22.056

22.552

R.09

Dotatie aan BR GREX correctie FJP 2016

1.397

-

12

6.705

R.09

Reductie contributiemarge

162

-

-

-

R.09

Frictiekosten afbouw overhead

3.014

202

-

-

R.09

Frictie uit verzelfstandiging MSSA

270

175

-

-

R.09

Actualisatie frictiekosten (minder frictiekosten dan in MJPB 2017 begroot)

-3.014

-202

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve rampenoefening

5

5

5

5

R.09

Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016

-7

-7

-7

-7

R.09

Dotatie aan algemene reserve herstelplan kunstbedrijf

163

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014

5

44

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA

40

40

40

40

R.09

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019

2.584

3.385

3.385

3.385

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015

-5

-20

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2016

-715

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016

-

135

135

135

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers

3

5

1

-41

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 2 2017

21

16

15

15

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 3 2017

350

350

350

350

R.09

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2017-2020

194

361

-

861

R.09

Dotatie aan algemene reserve resultaat MJPB 2018-2021

711

719

1.285

4.390

R.09

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort (5)

247

28

28

146

R.09

Taakstelling huisvesting

-

-

600

600

R.09

Invulling door aanpassing huurcontract Stadskantoor

-

-

-900

-1.800

div

Afschrijvingslasten extra investeringen duurzaamheid vastgoed

-

22

56

75

div

Besparing op energiekosten vanaf 2019

-

-14

-35

-47

div

Correctie, kader voor onderwijshuisvesting vrijvallen uit BR onderwijs tgv algemene middelen

-1.494

-

-

-

div

Business Case De Connectie (collegenota 7 maart 2017)

-

-

-

-2.300

Totaal incidentele lasten 2018

44.949

26.075

27.917

34.349

Progr.

Incidentele lasten en baten

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

R.06

Verwachte inzet vanuit BR noodfonds tbv sociaal domein

5.097

3.760

2.924

307

R.06

Onttrekken aan BR Noodfonds tbv Presikhaaf

6.735

-

-

-

R.07

Onttrekking BR toezicht peuterspeelzalen

25

2

-

-

R.07

Onttrekking aan reserve Gemeentelijk rioleringsplan

134

-

-

-

R.07

Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018

80

10

-

-

R.07

GRP: Vrijval van kapitaallasten

-

-

207

-

R.07

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort

153

98

-

-

R.07

Dekken tekort 2017 en 2018 vanuit rekeningresultaat 2015 of vanuit besparingen die eerder starten

121

-

-

-

R.08

Niet-grondexploitatie

219

241

241

-

R.08

AC: Onttrekking kosten besturingssysteem bussen aan BR Beheer en onderhoud openbare ruimte (10 jaar)

75

75

75

-

R.08

Grondexploitatie

29.726

19.059

22.134

29.160

R.08

Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren)

34

17

-

-

R.09

Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag

535

535

-

-

R.09

Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel)

1.000

1.000

-

-

R.09

Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop

555

20

-

-

R.09

Onvoorzien

272

272

-

-

R.09

Bodensamering, incidentele uitkering in GF

137

96

89

-

R.09

Vorming bestemmingsreserve frictiekosten ter reductie contributiemarge

162

-

-

-

R.09

Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead

3.014

202

-

-

R.09

Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA

270

175

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2014

3

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2015

-3

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019

50

50

50

50

R.09

Onttrekking aan algemene reserve VGGM

121

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve PN sluitend maken jaarschijf 2017

-

-

69

69

R.09

Minder onttrekken aan BR frictiekosten

-3.014

-202

-

-

div

Vastgoed incidenteel potentiele verkoop € 1,4 mln.

-

-

700

700

Totaal incidentele baten 2018

45.501

25.410

26.489

30.286

Incidentele lasten en baten

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Totaal incidentele lasten

44.949

26.075

27.917

34.349

Totaal incidentele baten

45.501

25.410

26.489

30.286

Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-)

552

-665

-1.427

-4.063