Cultuur, recreatie en sport

Parken, bossen en ecologie

 • Gebieden bestemd als natuur en bos behouden hun bestemming (Coalitieakkoord 2014-2018 Met de Stad!).
  Arnhem heeft veel waardevol groen. Groen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en draagt bij aan een goed stadsklimaat. Deze waarde wordt bepaald door de natuurlijke ligging, de cultuurhistorie, de landschapsarchitectuur en het recreatief medegebruik;
 • De gemeentelijk Groenvisie zal in 2018 zijn geactualiseerd;
 • Natuurbescherming
  - Meinerswijk en Stadsblokken: het verder uitbreiden van het uiterwaardenpark Meinerswijk is één van de belangrijke speerpunten;
  - Buitenplaats Koningsweg: de herbestemming van het kazernecomplex Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provinciën, tot Buitenplaats Koningsweg, zal de Veluwe voor Arnhem meer toegankelijker maken. Door de transformatie zal er meer groen bijkomen.
 • Landschapspark Schaarsbergen
  - Samenwerken met verschillende partners (Verborgen Landschap, Dorpsraad Schaarsbergen, provincie) aan een programmatische aanpak van landgoed Schaarsbergen met de focus op het militaire landschap en herinneringstoerisme;
  - Het faciliteren van culturele uitingen die aansluiten op de kwaliteiten van het landgoed;
  - Meer zichtbaar maken van het bijzondere landschap en de smeltwaterdalen;
  - Onderzoek naar mogelijke oversteek van de A12 (niet gemotoriseerd vervoer);
  - Verbetering van zonering in gebruiksplekken en rustgebied voor het wild.
 • Park Lingezegen:
  -
  Park Lingezegen nadert zijn voltooiing in 2017 en wordt een steeds belangrijker uitloopgebied voor Arnhem Zuid; De beheerfase van het park start in 2018.
  - Voordat de beheerfase start heeft de provincie Gelderland, eigenaar van de gronden van de basisuitrusting, aangekondigd deze gronden te willen verkopen. Hiervoor zijn 3 scenario's in beeld. Afhankelijk van de resultaten zullende belangen van Arnhem en Nijmegen in het park dan op een andere manier geborgd moeten worden.
 • Bos- en natuurwaarden van belangrijke instellingen in de natuur:
  - Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM), Burgers ZOO en Papendal hebben bij hun terreininrichting en ontwikkeling met de aanwezige bos- en natuurwaarden te maken. Voor een goede samenloop van deze waarden wordt met hen meegedacht om tot het beste resultaat te komen;
  - Bij het NOM is deze samenwerking nog sterker aanwezig, omdat de gemeente eigenaar en beheerder is van het bos. Het Nieuwe Masterplan voorziet in doorgroei van de museale collectie en presentatie;
 • Netwerk Groen Arnhem:
  - Het netwerk Groen Arnhem  richt zich op het versterken van het Arnhemse groen, verbinden en versnellen van groene initiatieven en het promoten van Arnhem als groene stad;
  Daarnaast vervult het netwerk een rol in het vergroten van bewustwording in het verminderen van gevolgen van extreme wateroverlast. Daarmee wordt de samenhang tussen vergroening, 'ontstening' en afkoppelen en verbetering van het stadsklimaat versterkt.

Stedelijk groen

 • Behoud en versterking van de groen-blauwe netwerk van de stad: gewerkt wordt aan het opstellen en aansluitende realiseren van de toekomstvisie voor de groene singels.
  - Na de herinrichting van de omgeving van het stadstheater komt het accent te liggen op de Janssingel.
 • Behoud en indien nodig herstel van een vitaal bomenbestand: bij de actualisering van bestemmingsplannen vraagt de bescherming van groen en de bescherming van waardevolle bomen via de APV extra aandacht.
  - Het facetbestemmingsplan voor de bescherming van boomstructuren is in 2018 afgerond.
 • Het areaal groen blijft ten minste gelijk op het niveau van 2014 en bij voorkeur per wijk:
  - afspraken D8 en D9 uit het Coalitieakkoord 2014-2018 "Met de Stad!";
  - bij het beheer van het wijkgroen, het verminderen bestrijding van hitteplekken en het stimuleren van stadslandbouw zal de samenwerking met wijkbewoners en verschillende belangengroepen verder toenemen.
 • Groene hoofdstructuur in de stad
  - Bij de afronding van woningbouw, zal de Parkzone van de Wheme in 2018- 2019 zijn aangepast;
  - De nieuwbouw in de parkzone langs de dijk van Malburgen, zal het recreatieve gebruik van dit wijkgroen wijzigen. Arnhem Zuid wordt dan aan de uiterwaarden duidelijk zichtbaar;
  - In de westelijke groene wig van Arnhem wordt de transformatie op het complex van Het Dorp zichtbaar. Na de 1e fase nieuwbouw is ook herinrichting van de particuliere parkgronden aan de orde. Siza Het Dorp betrekt bij de planvorming actief de omwonenden; Op termijn zal de transformatie ook geleidelijke vergroening geven;
  - Voor park Onderlangs maakt de nieuwbouw van het museum ook een gedeeltelijke herinrichting van het omliggende park nodig;
  - Het gebied van de Creatieve corridor en omgeving Roermondsplein bied kansen voor versterking van de groene hoofdstructuur en waterberging. Na de zomer van 2017 wordt een raadsbesluit verwacht over de ontwikkelingsstrategie voor het gebied Roermondsplein e.o. De uitwerking kan dan in 2018 worden opgepakt.
  - De druk van evenementen op de stadsparken is groot. Dat zal mogelijk plaatselijk tot bijstelling van de programmering van evenementen leiden om blijvende schade aan het groen te voorkomen.
 • Beheer
  - De nieuwe meerjarig aanbesteding van het dagelijks onderhoud staat voor 2018 op de planning. De verwachting is dat deze duurder uit zal vallen dan voorgaande jaren;
  - De mogelijkheden voor aanpak voor het beheer van expansieve exoten, met name de Japanse duizendknoop worden nagegaan;
  - Met de inzet van capaciteit van het Werkbedrijf komen er meer mensen aan het werk.
 • Groenfonds
  Het Groenfonds helpt het groene karakter van de stad en de verbinding met de groene omgeving te versterken. Het fonds wordt tevens ingezet op:
  - het verminderen van hitteplekken de gevolgen van extreme wateroverlast;
  - het ondersteunen van stadslandbouwinitiatieven;
  - het vervangen van stadslanen en het versterken van het groen blauwe raamwerk.

Wijkgroen

 • Wijksturing in uitvoering
  Vanuit de veranderopgave Wijksturing in uitvoering zullen de wijkopgaven in beeld worden gebracht en worden vertaald naar uitvoering.Op basis van de resultaten 2017 is duidelijk hoe de besteding van deze middelen in de wijken plaatsvind en hoe de wijkopgaven zich verhouden met de relatie tot de afspraak in het Coalitieakkoord 2014-2018 Met de Stad! met betrekking tot behoud van het groenareaal in de wijken;
 • Groot onderhoud wijkgroen
  Vervangingen: er staan enkele kleinschalige vervangingen in verschillende wijken op de planning. Waar mogelijk worden deze integraal opgepakt met andere projecten. Vervangingen worden in overleg met de teams Leefomgeving uitgevoerd.

Bomen

 • Actualiseren van de waardevolle bomenlijst gefaseerd over de stad;
 • De zorgplicht voortkomend uit de Boom Veilgheidscontrole (BVC) wordt onder de loep genomen.
 • In de periode tot en met 2019 wordt de huidige staat van de bomen lanen geïnventariseerd, daarmee wordt in beeld gebracht welke bomen lanen op termijn aan vervanging toe zijn.
  - In 2018 gaat het project Apeldoornseweg in uitvoering behoud en versterking van de stedelijke  bomenstructuur is daarbij een deel van de opgave.

Participatie en stadslandbouw

 • zie veranderopgave Circulair Arnhem.

Spelen

 • Voor spelen is het uitgangspunt het behouden van de 10% (groene) veilige gebruiksruimte en, waar mogelijk, een grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimtes voor alle leeftijden in wijken;
 • Bij de realisatie van de ambities vindt afstemming plaats met de wijken vanuit de veranderopgave Wijksturing in uitvoering. Het beoogde resultaat kan per wijk verschillend zijn en is afhankelijk van de bewoners in deze wijk.

Dierenwelzijn
Arnhem is een groene stad. In dat groen leven tal van dieren. Naast deze in het wild levende dieren telt Arnhem ook veel gezelschapsdieren en landbouwdieren.In het aangenomen amendement 'Ook aandacht voor dieren in de MJPB' is verzocht in de MJPB dit onderwerp specifiek op te nemen. In verband met de nieuwe taakveldindeling van het BBV valt dit onderwerp thuis in het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie, waaronder Natuurbescherming valt.

Het amendement is nader uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020 (2016).
De gemeente zet zich de komende jaren samen met de stad in:

 • voor het welzijn van dieren vanuit de wettelijke taken;
 • om het welzijn van dieren waar nodig verder te verbeteren;
 • om de 30 actiepunten op diverse terreinen in de Uitvoeringsagenda uit te voeren. Elk jaar zal de Uitvoeringsagenda gemonitord worden.

Het verzoek in de motie 16M129 Opnemen budget voor dierenwelzijn in de MJPB dd 7 november 2016 is als volgt uitgewerkt. De budgetten die te maken hebben met dierenwelzijn zijn niet meer over meerdere taakvelden verdeeld, maar zijn opgenomen in het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie.