Geprognosticeerde balans 2018

Activa 2018

Activa

31-12-2017

31-12-2018

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Investeringen met een economisch nut

665.048

712.326

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

61.619

61.619

Financiële vaste activa

76.302

71.716

Immateriële vaste activa

8.064

7.364

Totaal vaste activa

811.033

853.025

Vlottende activa

Onderhanden werk

36.734

36.734

Voorraden

327

327

Kortlopende vorderingen

60.000

60.000

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

98.061

98.061

OHW=grex -VZ grex

Passiva 2018

Passiva

31-12-2017

31-12-2018

Bedragen x € 1000

Eigen vermogen

Algemene reserves

38.151

42.043

Bestemmingsreserves

85.347

69.746

Totaal eigen vermogen

123.498

111.789

Voorzieningen

14.583

15.259

Leningen

672.992

710.359

Obligo's

2.600

2.600

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Langlopende schulden

678.992

716.359

Totaal vaste passiva

817.073

843.407

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

16.327

16.327

Liquide middelen

30.694

46.352

Overlopende passiva

45.000

45.000

Totaal vlottende passiva

92.021

107.679

TOTAAL

909.094

951.086

Activa 2019

Activa

31-12-2018

31-12-2019

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Investeringen met een economisch nut

712.326

747.232

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

61.619

61.619

Financiële vaste activa

71.716

69.182

Immateriële vaste activa

7.364

6.664

Totaal vaste activa

853.025

884.697

Vlottende activa

Onderhanden werk

36.734

36.734

Voorraden

327

327

Kortlopende vorderingen

60.000

60.000

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

98.061

98.061

OHW=grex -VZ grex

Passiva 2019

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

Bedragen x € 1000

Eigen vermogen

Algemene reserves

42.043

47.026

Bestemmingsreserves

69.746

63.162

Totaal eigen vermogen

111.789

110.188

Voorzieningen

15.259

16.027

Leningen

710.359

759.094

Obligo's

2.600

2.600

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Langlopende schulden

716.359

765.094

Totaal vaste passiva

843.407

891.309

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

16.327

16.327

Liquide middelen

46.352

30.122

Overlopende passiva

45.000

45.000

Totaal vlottende passiva

107.679

91.449

TOTAAL

951.086

982.758

Activa 2020

Activa

31-12-2019

31-12-2020

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Investeringen met een economisch nut

747.232

746.176

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

61.619

61.619

Financiële vaste activa

69.182

66.669

Immateriële vaste activa

6.664

5.964

Totaal vaste activa

884.697

880.428

Vlottende activa

Onderhanden werk

36.734

36.734

Voorraden

327

327

Kortlopende vorderingen

60.000

60.000

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

98.061

98.061

OHW=grex -VZ grex

Passiva 2020

Passiva

31-12-2019

31-12-2020

Bedragen x € 1000

Eigen vermogen

Algemene reserves

47.026

52.116

Bestemmingsreserves

63.162

56.604

Totaal eigen vermogen

110.188

108.720

Voorzieningen

16.027

17.148

Leningen

759.094

755.172

Obligo's

2.600

2.600

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Langlopende schulden

765.094

761.172

Totaal vaste passiva

891.309

887.040

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

16.327

16.327

Liquide middelen

30.122

30.122

Overlopende passiva

45.000

45.000

Totaal vlottende passiva

91.449

91.449

TOTAAL

982.758

978.489

Activa 2021

Activa

31-12-2020

31-12-2021

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Investeringen met een economisch nut

746.176

729.436

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

61.619

61.619

Financiële vaste activa

66.669

66.447

Immateriële vaste activa

5.964

5.264

Totaal vaste activa

880.428

862.766

Vlottende activa

Onderhanden werk

36.734

36.734

Voorraden

327

327

Kortlopende vorderingen

60.000

60.000

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

98.061

98.061

OHW=grex -VZ grex

Passiva 2021

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

Bedragen x € 1000

Eigen vermogen

Algemene reserves

52.116

60.416

Bestemmingsreserves

56.604

61.813

Totaal eigen vermogen

108.720

122.229

Voorzieningen

17.148

18.169

Leningen

755.172

722.980

Obligo's

2.600

2.600

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Langlopende schulden

761.172

728.980

Totaal vaste passiva

887.040

869.378

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

16.327

16.327

Liquide middelen

30.122

30.122

Overlopende passiva

45.000

45.000

Totaal vlottende passiva

91.449

91.449

TOTAAL

978.489

960.827

Reserves en voorzieningen

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Omschrijving

JV 2016

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2017 /

Toe-

Ont-

31-12-2018 /

Toe-

Ont-

31-12-2019 /

Toe-

Ont-

31-12-2020 /

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

01-01-2017

voeging

trekking

01-01-2018

voeging

trekking

01-01-2019

voeging

trekking

01-01-2020

voeging

trekking

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

Bedragen € 1.000

Algemene Reserve (AR) *)

43.696

7.440

11.234

39.901

4.063

171

43.793

5.033

50

48.777

5.209

119

53.866

8.419

119

62.166

Bestemmingsreserves (BR's)

91.837

27.307

35.907

83.237

16.732

32.333

67.636

12.135

18.719

61.052

9.415

15.973

54.494

18.170

12.961

59.703

Totaal Voorzieningen

14.118

2.324

1.859

14.583

2.474

1.798

15.259

2.474

1.706

16.027

2.474

1.353

17.148

2.374

1.353

18.169

Verloop Bestemmingsreserves

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

P/R

Omschrijving

JV 2016

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2017 /

Toe-

Ont-

31-12-2018 /

Toe-

Ont-

31-12-2019 /

Toe-

Ont-

31-12-2020 /

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

01-01-2017

voeging

trekking

01-01-2018

voeging

trekking

01-01-2019

voeging

trekking

01-01-2020

voeging

trekking

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

Bedragen € 1.000

R0

Onderzoek Rekenkamer

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

R0

Raad

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

R1

Veilig ondernemen

103

0

0

103

0

0

103

0

0

103

0

0

103

0

0

103

R2

Buitengewoon Beter

4.022

0

1.582

2.440

0

1.500

940

0

0

940

0

0

940

0

0

940

R2

Bereikbaarheid *)

3.212

4.319

6.009

1.522

4.275

4.374

1.423

4.216

4.340

1.299

4.112

4.156

1.255

4.001

4.177

1.079

R2

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

2.443

2.395

716

4.122

247

733

3.636

28

623

3.041

28

405

2.664

146

405

2.405

R3

Sociaal Economisch Fonds

461

0

77

384

0

33

351

0

0

351

0

0

351

0

0

351

R3

Evenementen

304

0

25

279

0

20

259

0

20

239

0

15

224

0

0

224

R4

Onderwijs

7.345

4.389

1.299

10.435

6.255

7.211

9.479

5.867

6.335

9.011

4.019

6.052

6.978

4.423

7.062

4.339

R5

Beeldbepalende culturele manifestaties

646

0

75

571

0

0

571

0

0

571

0

0

571

0

0

571

R5

Beeldende en Monumentale Kunst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R5

Cultureel Vastgoed

6.779

2.761

2

9.538

1.863

2

11.399

1.043

0

12.442

100

308

12.234

143

239

12.138

R5

Groenfonds

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

R6

Participatie

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

R6

Maatschappelijke opvang

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

R6

Wijkfondsen

291

0

0

291

0

0

291

0

0

291

0

0

291

0

0

291

R6

Bewonersbudgetten

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

R6

Pakketmaatregelen WMO

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

R6

Beschermd en Weerbaar

2.141

0

0

2.141

0

0

2.141

0

0

2.141

0

0

2.141

0

0

2.141

R6

Herstructurering OGGz

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

R6

Noodfonds *)

16.711

10.800

2.865

24.646

1.180

11.832

13.994

0

3.761

10.233

0

2.924

7.309

0

308

7.001

R6

Burgerinitiatieven sociaal Domein

1.445

0

472

973

0

472

501

0

472

29

0

0

29

0

0

29

R6

Bijstand naar Werk

0

0

0

0

500

0

500

500

0

1.000

500

0

1.500

500

0

2.000

R7

Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang

245

0

50

195

0

25

170

0

25

145

0

25

120

0

25

95

R7

Huishoudelijk afval

1.556

0

916

640

0

535

105

0

62

43

0

0

43

0

0

43

R7

GRP-dekking kapitaallasten

6.672

0

6.538

134

0

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R7

Energie made in Arnhem

395

30

152

273

0

50

223

0

10

213

0

0

213

0

0

213

R7

Duurzaamheidsleningen

450

0

0

450

0

0

450

0

0

450

0

0

450

0

0

450

R8

Omgevingslawaai

101

0

75

26

0

0

26

0

0

26

0

0

26

0

0

26

R8

Risicobeheer Arnhem Centraal

4.219

0

750

3.469

0

0

3.469

0

578

2.891

0

0

2.891

0

0

2.891

R8

Grondexploitatie

0

870

0

870

1.396

0

2.266

0

0

2.266

12

0

2.278

6.705

0

8.983

R8

Voorstudies

33

0

0

33

0

0

33

0

0

33

0

0

33

0

0

33

R8

Strategische posities

739

0

0

739

0

0

739

0

0

739

0

0

739

0

0

739

R8

Herstructureringsgebieden **)

510

0

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R8

Zuidelijke Binnenstad

2.700

0

1.350

1.350

0

1.350

0

0

0

0

163

0

163

0

0

163

R8

Volkshuisvesting

270

410

75

605

75

75

605

75

75

605

75

75

605

75

75

605

R8

Startersleningen

1.954

10

354

1.610

0

426

1.184

0

410

774

0

387

387

0

387

0

R8

Stimulering woningbouw

596

0

180

416

0

30

386

0

30

356

0

30

326

0

30

296

R8

Vastgoed

900

0

0

900

0

0

900

0

0

900

0

0

900

0

0

900

R8

Bouw- en sloopleges

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R9

Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop

10.237

647

7.171

3.713

535

1.353

2.895

0

0

2.895

0

0

2.895

0

0

2.895

R9

Fictiekosten en Organisatie-ontwikkeling

102

406

51

457

406

34

829

406

17

1.218

406

0

1.624

406

0

2.030

R9

Bedrijfsvoering *)

9.415

270

4.356

5.329

0

1.891

3.438

0

1.708

1.730

0

1.343

387

1.771

0

2.158

R9

ICT

293

0

58

235

0

55

180

0

55

125

0

55

70

0

55

15

R9

Kapitaallasten

2.398

0

199

2.199

0

198

2.001

0

198

1.803

0

198

1.605

0

198

1.407

*)

Inclusief mutaties 2017 die zijn voorgelegd in begrotingswijziging nr.17-025. Deze mutaties zijn nog niet verwerkt in de voorliggende balansen.

**)

Inclusief mutatie verzamelbesluit-3 Rb. d.d. 25-09-2017. Deze mutatie is nog niet verwerkt in de voorliggende balansen

EMU-saldo 2018

  • Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU), die in Europa verantwoordelijk is voor het gezamenlijke monetaire beleid van de deelnemende landen. Deze EMU-landen zijn gehouden aan de –met elkaar afgesproken- eis om het begrotingstekort van de overheid niet te laten stijgen boven de 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Deze grens van 3% geldt voor de gehele overheid, dus inclusief de gemeenten, provincies en waterschappen;
  • In 2011 hebben de Europese regeringsleiders deze afspraak herbevestigd nadat een groot aantal landen als gevolg van de economische crisis een EMU-tekort presenteerde dat hoger was dan de overeengekomen 3%. Nadrukkelijk is in de afspraken herbevestigd dat in economisch slechte tijden een EMU-tekort van maximaal de genoemde 3% toegestaan is (de overheidsschuld mag groeien), maar in economisch goede tijden moet de overheidsschuld afnemen en daarvoor is een EMU-overschot nodig;
  • De afspraak is in Nederland vertaald in de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof), die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. Hierin is benadrukt dat Rijk en decentrale overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het Nederlandse EMU-tekort;
  • Voor het jaar 2016 was voor decentrale overheden de macronorm vastgesteld op 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor 2017 bedraagt deze 0,3% indachtig de medeverantwoordelijkheid van de decentrale overheden voor de verlaging van het EMU-tekort van de Nederlandse overheid als geheel. De macronorm wordt niet nader verdeeld over individuele gemeenten, provincies en waterschappen, met als gevolg dat er geen referentiewaarden zijn op het niveau van individuele organisaties. Wel wordt de macronorm uitgesplitst naar de verschillende lagen van decentrale overheden. De hoogte van de macronorm en de uitsplitsing bepalen met name de ruimte die gemeenten hebben om investeringen te doen. Hier ligt een discussiepunt tussen het Rijk en de decentrale overheden. Door de manier van administreren zullen decentrale overheden (bijna) altijd een negatief EMU-saldo krijgen wanneer ze investeringen doen bij een sluitende begroting. Die ruimte voor een negatief EMU-saldo zal het Rijk beschikbaar moeten stellen in de vorm van een EMU-overschot en het is geen uitgemaakte zaak dat het Rijk hiertoe bereid is;
  • Eén van de uitwerkingen van de wet Hof is de verplichting voor decentrale overheden, waaronder gemeenten, in de begroting het EMU-saldo te presenteren, dat voortvloeit uit die begroting.

Het EMU-saldo wordt berekend op een manier die afwijkt van de manier waarop bij gemeenten het begrotingsresultaat wordt bepaald. Decentrale overheden zijn gehouden aan de regelgeving in het BBV, dat uitgaat van een stelsel van baten en lasten. Het zogenaamde EMU-saldo is een saldo van inkomsten en uitgaven (dus op kasbasis) en om dat te kunnen bepalen uitgaande van het begrote saldo van lasten en baten is een aanvullende berekening nodig.

In het overzicht is het EMU-saldo berekend voor de jaren 2017 tot en met 2019, zoals dat voortvloeit uit deze begroting.

Omschrijving

2017

2018

2019

Bedragen x € 1.000

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-15.876

-12.061

-1.952

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

25.177

29.163

32.036

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

2.324

2.474

2.474

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-65.301

-75.565

-67.343

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

-1.859

-1.798

-1.706

met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Totaal

-55.535

-57.787

-36.491