Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt deels onder de veranderopgave Zorg dichterbij (activerend werk) en deels onder de veranderopgave Doorbraak naar werk (Scalabor). Daarnaast is er een relatie met de wijkprogramma's.
Hierbij gaat het om voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie aan de groep mensen die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (indicatieve loonwaarde <40%; regulier werk is niet binnen 1 jaar haalbaar) staan.

De ambitie is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen zinvol actief zijn.

  • Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (indicatieve loonwaarde <40%; regulier werk is niet binnen 1 jaar haalbaar) worden via de voorziening "Activerend werk" geactiveerd, waardoor op zorg gerichte vormen van begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;
  • Activerend werk zet in op de ontwikkeling van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en waar mogelijk doorgroei naar betaalde arbeid (met passende ondersteuning);
  • De voorziening Centrum voor Activerend werk houdt het volgende in:
    - Inwoners kunnen onderzoeken wat een passende (activerend werk)plek is om te participeren;
    - Het aanbod aan beschikbare plekken wordt transparant gemaakt (www.activerendwerk.nl).
    - Vraagbaakfunctie voor inwoners, wijkcoaches en aanbieders.
  • Alle huidige SW-ers blijven betaald aan het werk. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd de financiële risico's voor de gemeente te beperken, vindt er een transitie plaats van Presikhaaf & Bedrijven naar Scalabor. Bij een groep SW-ers met een indicatieve loonwaarde <25% wordt onderzocht of een activerend werkplek in de eigen woon- en zorgomgeving passend is.