Participatie en maatschappelijke ondersteuning

De maatwerkvoorzieningen Wmo staan voor materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Het kan hierbij gaan om woonvoorzieningen (verhuiskosten, woningaanpassingen, huisautomatisering), hulpmiddelen (zoals rolstoelen en individuele vervoersvoorzieningen), overige voorzieningen gehandicapten en eigen bijdragen.
Dit taakveld valt onder de veranderopgave Zorg dichterbij.

De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016). Dit taakveld draagt bij aan de ambities van de veranderopgave Zorg dichterbij.
In het kort samengevat komt de ambitie neer op het volgende:

  • meer maatwerk door integrale intake van de sociale wijkteams, waarbij eerst gekeken wordt naar de inzet vanuit het eigen netwerk, de algemene en collectieve voorzieningen om dan pas uit te komen bij het aanbod van maatwerkvoorzieningen;
  • meer samenhangend aanbod in de wijk ontwikkelen tussen de individuele woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV-voorzieningen) met de collectieve Wmo- en/of algemene voorzieningen door de sociale wijkteams en de teams Leefomgeving;
  • het doelgroepenvervoer (inclusief leerlingenvervoer) gaat onderdeel uitmaken van het integrale aanbod vanuit de sociale wijkteams voor zorg en ondersteuning. Uitgangspunt is dat inwoners zo veel mogelijk met het reguliere OV gaan, al dan niet met behulp van een product uit de 'Reiskoffer'. Hierbij is het ook van belang dat de voorzieningen meer in de wijk waar men woont, worden gelokaliseerd. Dit laatste is een aandachtspunt voor de contractering met leveranciers op het terrein van dagbesteding.