Decentralisatie-uitkeringen/DU

 • DU Gezond in de stad (2018-2021):
  Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt voortgezet in de jaren 2018-2021. Arnhem ontvangt in deze jaren € 293.000 Het programma geeft gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Om het programma publieke gezondheid/aanpak gezondheidsachterstanden te kunnen voortzetten dienen deze middelen toegewezen te worden aan het beleidsveld Publieke gezondheidszorg. De stedelijke opgaven betreffen onder meer het bevorderen van gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden (bijvoorbeeld de JOGG-aanpak/kinderarmoede, het project GO!, Resto van Harte, aanpak alcohol- en middelengebruik jeugd), het stimuleren van een gezonde fysieke omgeving (bijvoorbeeld de woonvisie: levensbestendig wonen, hitteplan woonomgeving ouderen, bevorderen groene schoolpleinen) en een gezonde sociale omgeving (preventie mantelzorgers ouderen, versterking informele zorg).
 • DU BRP (2017-2021):
  In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Er is ten opzichte van vorig jaar een andere taakverdeling afgesproken. Dit betekent dat Arnhem  € 96.000 minder zal ontvangen. Dit wordt gecorrigeerd op het beleidsveld (vorig jaar is het budget ten gunste van het beleidsveld gebracht).
 • DU Verhoogde Asielinstroom (2017):
  Gemeenten ontvangen een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Het aantal gehuisveste vergunninghouders is lager dan geraamd, zodat over 2016 minder dan het totaal beschikbare budget wordt uitgekeerd. Het resterend budget is overgeheveld naar uitkeringsjaar 2017. Mocht er in 2017 weer sprake zijn van lagere realisatie, dan vloeit het resterende bedrag conform gemaakte afspraken bij de meicirculaire 2018 terug naar de algemene uitkering.
  Arnhem ontvangt over de laatste twee maanden van 2016 in totaal € 576.000 en voor 2017 alvast
  € 1.023.000. Conform het Uitvoeringsplan Statushouders van september 2016 worden deze middelen ingezet voor de extra kosten van de verhoogde asielinstroom.
 • DU Innovatieve aanpak energiebesparing (2017):

Het doel van de innovatieve aanpakken is om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op te schalen en te versnellen, met energieneutraliteit minimaal als stip op de horizon. Arnhem krijgt in 2017 eenmalig € 134.000 (naast de € 117.000 overbruggingsmiddelen die al zijn ontvangen). Van dit budget is € 67.000 bestemd voor de aanpak in de regio Arnhem en € 67.000 bestemd voor de aanpak in regio Rivierenland. De aanvragen van de regio’s Arnhem en Rivierenland zijn door de VNG gehonoreerd vanwege hun innovatieve karakter. In de regio Arnhem werken de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum samen met diverse partijen, waaronder het Energieloket, Rijn en IJssel Energie Coöperatie en diverse bedrijven. Zij voeren vanaf december 2016 een innovatieve aanpak uit om woningeigenaren te ontzorgen in het verduurzamen van hun woning door het aanbieden van een Energie-scan en aanbieden van  concrete energie-maatregel-pakketten. Zo wordt bijgedragen aan de energie¬doelstellingen van de gemeente Arnhem.

 • DU Impuls klantprofielen (2017):

De centrumgemeenten ontvangen elk € 88.500 als stimulans om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau te krijgen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de banenafspraak. UWV zet voor het beschikbare bedrag extra formatie in om alle regiogemeenten - waaronder Arnhem - te ondersteunen om de transparantie van het bestand te vergroten. Bij een aantal gemeenten (De Liemersgemeenten, Doesburg en Lingewaard) is de ondersteuning gericht om mensen met een PW-uitkering in te voeren in UWV-systemen die deze gemeenten gebruiken. Bij de gemeente Arnhem en andere gemeenten die gebruik maken van SZeebra zal de ondersteuning gericht zijn om mensen met de indicatie Banenafspraak zichtbaar te krijgen in de Kandidatenverkenner (UWV-systeem, waar werkgevers mensen met een indicatie Banenafspraak zelf kunnen zoeken). Dit vergroot de kansen van deze mensen op een betaalde baan.

 • DU Impuls grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling (2017):

14 arbeidsmarktregio's (waaronder Midden-Gelderland) komen hiervoor in aanmerking (€ 100.000 per regio). RSD De Liemers zet het beschikbare bedrag in om het bestaande grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsproject Grenzen bewegen uit te breiden. Hierdoor kunnen naast mensen met een PW-uitkering van de regiogemeenten ook werkzoekenden met een WW-uitkering gaan deelnemen aan dit project. Met het beschikbare bedrag kunnen zo'n 50 mensen met een WW-uitkering extra instromen in dit project. In het project ligt het uitstroompercentage naar betaald werk op 40%. Uitstroom uit de WW voorkomt ook instroom in de Participatiewet.

 • DU Maatschappelijke opvang (2017-2021):

In de DU Maatschappelijke Opvang is geen sprake van wijziging van het macrobudget, alleen van actualisatie van de maatstaven. Deze minimale verlaging van € 38.000 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht .

 • DU Vrouwenopvang (2017-2021):

In de DU Vrouwenopvang is sprake van minimale wijziging in 2017 van het macrobudget met € 5 ton en daarnaast van actualisatie van de maatstaven. Deze minimale verlaging van € 5.000 voor Arnhem wordt in 2017 ten laste van de algemene middelen gebracht en de verhoging van € 14.000 vanaf 2018 wordt ten gunste van de algemene middelen gebracht.

 • DU Tijdelijke voorziening bed, bad en brood (2017):

Voor 2016 is een totaalbedrag van € 13 miljoen beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de onkosten van gemeenten met een lokale bed-bad-broodvoorziening voor de periode van 1 november 2015 tot en met 30 november 2016. De verdeling over de gemeenten is in overleg tussen het Rijk en de VNG tot stand gekomen. Arnhem ontvangt € 186.000. De kosten zijn grotendeels al in 2016 gemaakt en verrekend met het 'reguliere' asielbudget. Desondanks worden deze middelen ter dekking van de kosten voor noodopvang aan uitgeprocedeerden naar het beleidsveld overgeheveld, vanwege de toename in het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat voor noodopvang in aanmerking komt.

 • Suppletie-uitkering Bommenregeling (2017):

Een aantal gemeenten, waaronder Arnhem, ontvangt in 2017 een uitkering voor de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor zijn vanuit de gemeente aanvragen voor ingediend. Bij deze meicirculaire wordt een bedrag van € 146.000 aan Arnhem toegekend.

Integratie-uitkeringen/IU

 • IU WMO:

Voor 2017 is de integratie-uitkering WMO verhoogd vanaf 2017 als gevolg van loon- en prijsbijstelling en actualisatie van de maatstaven. Daarnaast zijn de beschikbare volumemiddelen 2018 toegekend, wordt compensatie gegeven voor het vervallen van de ouderentoeslag en is de extramuralisering 2018 toegekend. Voor 2017 worden gemeenten eenmalig gecompenseerdvanwege de verlaging van de uitname huishoudelijke hulp en vanwege de eigen bijdrage Wmo. Voor Arnhem betekent dit een stijging van € 400.000 in 2017, € 522.000 in 2018 en 2019, € 525.000 in 2020 en € 538.000 vanaf 2021. Deze middelen worden in samenhang bezien met de middelen binnen de IU Sociaal Domein.

 • IU Sociaal domein (2017-2021):

In de IU Sociaal Domein is in de meicirculaire een aantal mutaties doorgevoerd. Voor Arnhem betekenen deze mutaties op de IU Sociaal Domein in totaal een verhoging van de middelen ten opzichte van de meicirculaire 2016 op de volgende manier:

IU Sociaal Domein

2017

2018

2019

2020

2021

Bedragen * € 1.000

Mei 2016

Jeugd

41.745

42.860

42.995

43.269

43.497

WMO

84.304

85.841

87.020

86.889

86.726

Participatie

41.453

39.844

38.485

37.133

37.091

Totaal

167.503

168.545

168.500

167.291

167.314

Mei 2017

Jeugd

41.768

42.005

42.140

42.707

42.940

WMO

84.904

87.474

88.693

88.796

88.757

Participatie

44.893

43.087

41.473

39.939

39.912

Totaal

171.565

172.565

172.305

171.443

171.609

Verschil

4.062

4.021

3.806

4.151

4.295

Voor zover deze taakmutaties leiden tot wijzigingen in de verwachte lasten op de beleidsvelden, worden deze ook doorgezet naar de beleidsvelden.

Binnen het onderdeel participatie stelt het Rijk aan gemeenten middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). In overleg met de VNG en Cedris (de koepel van SW-bedrijven) heeft het Rijk er voor gekozen om met ingang van 2017 de verdeling van de voor de WSW-uitvoering beschikbare middelen anders te verdelen. Tot 2017 was bij de verdeling van het WSW-budget steeds het woongemeente-beginsel leidend. Per 2017 is de verdeling gebaseerd op de gemeente waar de SW-medewerker werkt.
Dit betekent dat de gemeente Arnhem vanaf 2017 niet alleen middelen ontvangt voor Arnhemse SW-medewerkers, maar ook voor SW-medewerkers uit de zogenaamde buitengemeenten die bij de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Gelderland Midden (Presikhaaf Bedrijven (PHB)) werken. Om die reden is de verhoging van de IU Sociaal Domein die hiermee gepaard gaat, doorvertaald naar een verhoging van de lasten op het beleidsveld participatie.

Taakmutaties

 • VNG-betalingen (2018-2021):

Vanaf 1 januari 2018 vinden geen rechtstreekse betalingen aan derden meer plaats uit het gemeentefonds. Dit betekent dat in 2017 eenmalig de algemene uitkering wordt verlaagd voor de bijdrage aan de VNG ten behoeve van het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Vanaf 2018 worden bestaande reserveringen binnen de begroting van het gemeentefonds ongedaan gemaakt en toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit gaat in 2018 om € 19 miljoen landelijk en vanaf 2019 om € 22 miljoen. Om gezamenlijk gemeentelijke activiteiten in de toekomst financieel te kunnen blijven faciliteren, heeft de VNG besloten een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven te roepen. Voor 2018 zijn op de ALV van de VNG op 14 juni 2017 besluiten genomen over werkzaamheden in 2018, waarvoor gemeenten ook een factuur zullen ontvangen. In totaal gaat dit om landelijk circa € 30 miljoen, hetgeen voor Arnhem neerkomt op een kostenpost van circa € 250.000.
Voor het overgrote deel zijn dit nieuwe werkzaamheden, die tot op heden nog niet in de organisatie werden uitgevoerd (bijv. diverse soorten informatievoorziening ten behoeve van de omgevingswet en sociaal domein).
Daarnaast zal vanaf 2019 de Waarderingskamer de kosten aan gemeenten factureren. Om deze verwachte kostenposten van beide onderdelen in de begroting op te kunnen vangen is:
- vanaf 2018 een budget van circa € 181.000 (oplopend op basis van € 1,15 per inwoner) bij het concern opgenomen ter dekking van het voorgenomen Fonds Gemeentelijke Uitvoering
- vanaf 2019 een budget van circa € 21.000 (oplopend op basis van € 0,13 per inwoner) bij het concern opgenomen ter dekking van de facturering van de kosten van de Waarderingskamer.