Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld gaat over de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

Maatwerkdienstverlening  Wmo volwassenen
De maatwerkdienstverlening volwassenen vanuit de Wmo valt onder de veranderopgave Zorg dichterbij.
Het gaat hierbij om individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging, respijt zorg voor mantelzorgers, individueel vervoer, financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, het Persoonsgebonden budget (PGB) Wmo en eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo.

Vanuit de veranderopgave Zorg dichterbij en vanuit inwonersperspectief zal in de komende jaren een verdere doorontwikkeling van het voorzieningenniveau plaatsvinden, waarbij de uitgangspunten zijn:

 • meer eigen verantwoordelijkheid, beroep op sociaal netwerk en informele zorg;
 • in het geval van specialistische ondersteuning behouden cliënten zelf regie over hun ondersteuning (voorzieningen in natura of PGB) en gaat het om betaalbare voorzieningen waarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt;
 • beschikbaarheid van algemene voorziening HHT (Huishoudelijke hulp toeslag) meer specifiek voor de doelgroep 75 + in alle wijken;
 • beschikbaarheid van algemene voorziening HHT (Huishoudelijke hulp toeslag) meer specifiek voor de doelgroep 75 + in alle wijken. Dit schept extra werkgelegenheid;
 • maatwerkvoorzieningen meer in combinatie ( arrangement) aanbieden door 1 hulpverlener, bijvoorbeeld Hulp bij het huishouden in combinatie met individuele begeleiding vanuit de thuiszorgaanbieders;
 • samen met professionals zorg dragen voor een vangnet voor inwoners die niet in staat zijn om te voorzien in de basisbehoeften;
 • ontwikkelen van een algemene voorziening dagbesteding voor ouderen vanuit het perspectief van de wijk.

Schulddienstverlening
Het terugdringen van schuldenproblematiek maakt onderdeel uit van de veranderopgaven Doorbraak naar werk/Zorg dichterbij. De ambitie is op het volgende gericht.

Financiële zelfredzaamheid door activerende schulddienstverlening

 • Door te werken aan (voorkomen van) schulden van inwoners ontstaat er weer of beter perspectief voor de toekomst en actieve deelname aan de maatschappij. tevens draagt dit bij aan vermindering kinderarmoede en vergroting toekomstperspectief voor kinderen en jeugd. De ingezette koers van Arnhem vanaf 2012 met de activerende schulddienstverlening vraagt continue doorontwikkeling en sluit aan bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Preventie en vroegsignalering

 • Preventie en vroegsignalering om (grotere) schulden en andere maatschappelijke problemen te voorkomen.
  In april 2017 is gestart met een proeftuin vroegsignalering in drie wijken in Arnhem (Presikhaaf, Geitenkamp, Malburgen) op de wijze van de Amsterdamse Vroeg Eropafmethode om via data-uitwisseling in een zo vroeg mogelijk stadium (problematische) schulden te signaleren. Het gaat hierbij om een samenwerking van diverse partners in de stad en landelijke partijen (corporaties, energie- en waterleveranciers, ziektekostenverzekeraar). De eerste resultaten zijn veelbelovend: in 80% van de gevallen geven de bewoners aan de aangeboden hulp zeer op prijs te stellen. In de zomerperiode wordt geëvalueerd, waarna wordt besloten hoe deze methodiek in de rest van de stad toe te passen.

Schulddienstverlening toegankelijker maken voor ondernemers en ZZP-ers

 • Deze groep viel vaak tussen wal en schip. Een routekaart is ontwikkeld door Bureau Zelfstandigen, waarmee in beeld is gebracht welke mogelijkheden en diensten er zijn voor ondernemers met (zakelijke) financiële problemen. Alle aanbieders op het gebied van schulddienstverlening (wijkteams, Rijnstad, PLANgroep), Bureau Zelfstandigen en andere partners op economische gebied (155, Help een bedrijf) werken hierin samen en stemmen de dienstverlening en verwijzing op elkaar af. Op moment van schrijven wordt onderzocht in hoeverre de bestaande dienstverlening toereikend is voor deze groep ondernemers.

Gerichte aanpak jongeren met schulden

 • Landelijk blijkt dat zo'n een op de vijf jongeren tussen 18 en 27 jaar problematische schulden heeft. Dit is vaak een groep met geen of onvoldoende inkomen en die daarom geen aflossingscapaciteit heeft. Een reguliere schuldregeling komt daarom niet tot stand. In opdracht van de gemeente heeft Rijnstad in een onderzoekspilot een speciaal product voor deze doelgroep ontwikkeld. Het is gebaseerd op de eerder ontwikkelde methodiek  'Fix up your Life" uit Tilburg. De eerste resultaten zijn positief, de jongeren worden bereikt en krijgen in veel gevallen hun financiën op orde. Voor het daadwerkelijk oplossen van hun schulden wordt onderzocht of een initiatief als het Haagse Jongerenperspectieffonds hieraan een bijdrage kan leveren.

Beschermingsbewind en Budgetondersteuning op Maat (BooM)

 • Doorontwikkeling van het initiatief Budgetondersteuning op Maat als voordeliger en lichter alternatief voor beschermingsbewind via actieve samenwerking met de diverse verwijzers en de Rechtbank. In de loop van voorjaar 2017 is BooM aanbesteed. Met ingang van 1 januari 2018 wordt dit maatwerkproduct uitgevoerd door PLANgroep;
 • Doorstroom vanuit Beschermingsbewind naar BooM. De rechtbank schaart zich achter dit initiatief en geeft aan bereid te zijn mee te werken aan opheffingsverzoeken als aangetoond kan worden dat klanten met BooM goed worden ondersteund en niet het risico lopen op terugval. Anderzijds blijkt het een arbeidsintensief en complex proces om inwoners door te laten stromen naar BooM, indien zij daarmee voldoende worden geholpen. De medewerkring van bewindvoerders (enkele positieve uitzonderingen daargelaten) hierin valt tegen. Ook neemt nog steeds het aantal inwoners dat door de rechter onder beschermingsbewind wordt geplaatst toe. Dit heeft flinke gevolgen voor het beschikbare budget.