Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt voor een groot deel onder de veranderopgave Zorg dichterbij.
De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016).
In het kort komt de ambitie neer op het volgende.

Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg

 • Niemand onvrijwillig op straat;
 • (Sluitende) aanpak verwarde personen;
 • Voortzetting uitstapprogramma voor prostituees Next Step.

Beschermd wonen
Beschermd Wonen maakt sinds de Wmo 2015 onderdeel uit van de taken die Arnhem als centrumgemeente uitvoert binnen de Regio Centraal Gelderland. Het gaat hier om een zorgvorm voor inwoners die ernstige regiebeperkingen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van een ernstige psychische of psychosociale aandoening. De ambitie is

 • om mensen met beperkingen zoveel als mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Hierbij wordt de beweging gemaakt om vanuit Beschermd wonen de stap te zetten naar begeleid wonen (een inclusieve samenleving zoals geschetst in het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis', van de commissie Toekomst Beschermd Wonen, november 2015);
 • de benodigde ondersteuning te bieden in de woonomgeving. Dit geldt ook voor de mensen met een behoefte aan een beschermende en veilige woonsetting;
 • samenwerking met zorgverzekeraars en woningcorporaties op de sociale woningmarkt en een samenhangend aanbod vanuit het gemeentelijk domein;
 • voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de GGZ (verdergaande ambulantisering en afbakeningskwesties rond forensische zorg van jeugd/volwassenen).

Vrouwenopvang en huiselijk geweld

 • In situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling staat de veiligheid van (potentiële) slachtoffers voorop;
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling beter en eerder signaleren en waar mogelijk voorkomen;
 • Waar toch geweld ontstaat wordt Veilig Thuis ingeschakeld voor advies en onderzoek en wordt zo snel mogelijk begeleiding geboden door wijkteam of, in ernstigere gevallen, door de gespecialiseerde instelling;
 • Opvang blijft beperkt tot die situaties waarin dit om veiligheidsredenen noodzakelijk is.