Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Bijstand

 • Voldoen aan de gestelde norm in het Coalitieakkoord 2014-2018 Met de Stad!
  De doorlooptijd van een uitkeringsaanvraag is in Arnhem bepaald op 21 dagen. De wettelijke termijn is 8 weken.

Bij de realisatie en normering is rekening gehouden met een opschortingstermijn, indien de aanvrager nog informatie moet aanleveren. In juli 2017 (halfjaarcijfers) bedraagt de doorlooptijd van een uitkeringsaanvraag 16,5 dag; in 2018 wordt opnieuw via een steekproef gecontroleerd of wordt voldaan aan de norm uit het coalitieakkoord.

Armoedebestrijding

 • Centraal staat het voorkomen van armoede en het ondervangen van de gevolgen van armoede. Meer preventief worden maatregelen en instrumenten op het gebied van armoedebeleid en schulddienstverlening ingezet om te voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk blijven van deze voorzieningen. De komende periode wordt het accent gelegd op het voorkomen en ondervangen van de gevolgen van armoede voor kinderen. Naast regelingen ter verlichting van armoede (inkomensondersteuning), wordt ingezet op (maatschappelijke) participatie en preventie. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van een meer wijkgericht armoedebeleid, in samenwerking met partners in de stad, de wijkteams Leefomgeving en de sociale wijkteams;
 • Het zoveel mogelijk voorkomen dat Arnhemse kinderen opgroeien in armoede en het verminderen van het aantal kinderen dat te maken krijgt met de gevolgen van het in armoede opgroeien door het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak.
  Belangrijke ingrediënten voor de integrale aanpak dat momenteel wordt voorbereid, zijn:
  - betere signalering en meer bereik van (kind en gezin) door het realiseren van een duurzaam verbonden wijknetwerk;
  - meer inzet op preventie en participatie;
  - meer ruimte realiseren om te kunnen doen wat in de gegeven situatie nodig is;
 • Herijken en het versterken van het stedelijke aanbod en daarnaast het ontwikkelen van een wijkspecifiek aanbod. Dit alles richt zich op meer kansen op school (talent verzilveren), gezonder opgroeien, mee kunnen doen aan diverse activiteiten, meer financiële zelfredzaamheid en meer (financiële) stabiliteit in het gezin:
  - meer participatie en solidariteit op school voor kinderen die in armoede opgroeien. De nieuwe tegemoetkoming schoolkosten is hiervoor een van de instrumenten, die in samenwerking met o.m. Stichting Leergeld vorm krijgt;
  - de situatie van huishoudens is maatgevend voor de ondersteuning die geboden is. Doen wat nodig is staat meer centraal. Onder andere door het ontwikkelen van de maatwerkvoorziening bestaanszekerheid. Dit wordt verder uitgewerkt in het programma Doorbraak naar werk.
  - inzet op participatie en wijkgericht werken om het beroep op inkomensondersteuning, vooral bijzondere bijstand voor beschermingsbewind terug te dringen. Dit is ook het doel van Budgetondersteuning op Maat (BooM);
  - de doorontwikkeling in het versterken van de verbindingen met het maatschappelijk middenveld. Inzetten op samenwerking en het vormen van een netwerk in de wijken staat hierbij centraal.