Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt onder de veranderopgave Zorg dichterbij. De maatwerkdienstverlening jeugd heeft betrekking op de specialistische jeugdzorg; deze wordt op basis van vrijwilligheid ingezet. De taken worden uitgevoerd op basis van de Jeugdwet. Het gaat hierbij o.a. Jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ. begeleiding jeugd, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, etc.

  • De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016). In het kort komt de ambitie neer op het volgende:
    - Wanneer eigen kracht, inzet vanuit het eigen netwerk, preventief jeugdbeleid en/of lichte ondersteuning vanuit de sociale wijkteams onvoldoende blijken te zijn kan verwezen worden naar gespecialiseerde jeugdhulp. Niet alleen sociale wijkteams, maar ook geautoriseerde verwijzers (huisartsen, e.a.) kunnen hier naar verwijzen;
    - Binnen het aanbod van specialistische jeugdzorg geldt 'doen wat nodig is, op het juiste moment'. Doel is te voorkomen dat problematiek bij kinderen en gezinnen escaleren en dat kinderen minder (langdurig) gebruik moeten maken van terreingebonden verblijf.
  • Contracten met zorgaanbieders in het sociaal domein verlopen volgens het Interactief Aankoop Systeem (I.A.S.). In 2017 is dit ondergebracht bij de MGR Regio Centraal Gelderland. De contractering vindt mede plaats  op basis van ervaringen van inwoners en sociale wijkteams. Van aanbieders wordt gevraagd om maatwerk te leveren en het aanbod aan te laten sluiten op de (culturele) diversiteit.