Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Tot dit taakveld behoort de Stichting Sociale Wijkteams gemeente Arnhem die in opdracht van de gemeente Arnhem zorgdraagt voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Wet op de schuldhulpverlening. De opdracht aan de sociale wijkteams is om ervoor te zorgen dat de inwoner ''zelf weer verder kan''. Dit door het bieden van passende hulp en ondersteuning waarbij de volgende kernwaarden centraal staan:

 • Dat wat mensen kunnen staat centraal
  Coaches kijken naar wat de inwoner kan en wil en sluiten daar bij aan. Hoe ziet zijn netwerk eruit, en welke hulp kan hij daar vinden? Ze helpen de inwoner ook buiten de grenzen van zijn netwerk te kijken, naar voorzieningen in de wijk. En als er meer nodig is, kijken zij samen welke hulp ze gaan inzetten. In situaties waarin veiligheid van de inwoner in het gedrang komt, is de regierol van de coach groter. De coach neemt de regie over als dat nodig is. Maar ook dan wordt nog steeds gekeken naar mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk.
 • Dichtbij
  De coaches van de sociale wijkteams werken in de wijk. Ze komen op plekken waar inwoners ook komen, zijn zichtbaar en te vinden: op scholen, buurthuizen, huisartsenpraktijk etc. Ook ondersteuning wordt zo dichtbij mogelijk gezocht, in het eigen netwerk van de inwoner en bij voorkeur in de wijk.
 • Ondersteuning, integraal en overzichtelijk
  De inwoner weet waarom, van wie en wanneer hij ondersteuning ontvangt. Dit staat in het plan dat eigendom is van de inwoner. Er wordt naar gestreefd dat de inwoner dit plan zelf schrijft, in zijn eigen woorden zodat het plan van de inwoner zelf is. Natuurlijk helpen de wijkcoaches daarbij. Ook de coach heeft het overzicht en stemt, samen met de inwoner, de ondersteuning op elkaar af.
 • Kostenbewust
  De sociale wijkteams weten wat de zorg, die ze inzetten, kost. De coach doet wat nodig is en weegt daarin het kostenaspect mee.

De Stichting bestaat uit 8 wijkteams waarin wijkcoaches als autonome professionals werkzaam zijn. De wijkcoaches:

 • bieden kortdurende ondersteuning en helpen individuele inwoners hun netwerk en de basisvoorzieningen te benutten;
 • begeleiden de inwoners met het opstellen van het eigen (gezins)plan;
 • zetten specialistische zorg in;
 • onderhouden een netwerk in de wijk, activeren en verbinden partners met oog op passende buurtinitiatieven;
 • adviseren de gemeente en wijkteams leefomgeving over passende inkoop van algemene en specialistische voorzieningen.

De wijkcoaches uit de sociale wijkteams en de teams Leefomgeving voeren in nauwe onderlinge samenspraak hun taken uit. Hierbij is deze samenspraak geen doel op zich, maar moet het iets opleveren.
De sociale wijkteams werken met direct te verlenen, enkelvoudige hulp èn met inzet van gespecialiseerde voorzieningen aan het versterken van de zelfredzaamheid van het individu/ de inwoner.
De teams Leefomgeving gaan samen met de inwoner op zoek naar de opgaven in de directe woon- en leefomgeving en werken door inzet van menskracht en middelen uit het collectieve domein aan zelfredzame en zelforganiserende wijken.
Gezamenlijk zijn de teams verantwoordelijk voor een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein. Resultaat: de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.