Inleiding

In dit onderdeel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In het onderdeel Financiën wordt een meerjarig overzicht van baten en lasten op het niveau van de programma’s en overzichten gepresenteerd .

Bij dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen:

  • lastenontwikkeling van een gemiddelde woning;
  • algemene dekkingsmiddelen;
  • kosten van overhead;
  • bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
  • bedrag voor onvoorzien.

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning Gemeente Arnhem 2018 ten opzichte van 2017

2017

2018

% Lasten-ontwikkeling

Bedragen x € 1.000

Onroerend zaakbelasting

333

338

1,60%

Rioolheffing

167

169

1,60%

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

221

215

-2,71%

Totaal

721

723

0,28%

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2018

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

1.753

1.913

160

OZB-woningen

4.816

48.249

43.433

OZB niet-woningen

0

7.258

7.258

Belastingen overig

5

381

376

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

372.100

372.100

Totaal

6.574

429.901

423.327

Overzicht kosten van overhead

Overhead

2018

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

84.088

36.457

-47.631

Totaal

84.088

36.457

-47.631

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Heffing VPB

2018

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

649

0

-649

Totaal

649

0

-649

Bedrag voor onvoorzien

Onvoorzien

2018

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

272

0

-272

Totaal

272

0

-272