Participatie en maatschappelijke ondersteuning

De geëscaleerde zorg jeugd heeft betrekking op de taakvelden jeugdbescherming en - reclassering en aanpak kindermishandeling. De taken worden uitgevoerd op basis van de Jeugdwet en de WMO.

Dit taakveld valt onder de veranderopgave Zorg dichterbij. De geëscaleerde zorg jeugd staat voor de jeugdhulp die op basis van de Jeugdwet kan worden ingezet. De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016). In het kort komt de ambitie neer op het volgende.

  • Alle jeugdigen kunnen veilig opgroeien;
  • Wanneer eigen kracht, inzet vanuit het eigen netwerk, preventief jeugdbeleid en/of lichte ondersteuning vanuit de sociale wijkteams onvoldoende blijken te zijn kan verwezen worden naar gespecialiseerde jeugdhulp. Niet alleen sociale wijkteams, maar ook geautoriseerde verwijzers (huisartsen, e.a.) kunnen hier naar verwijzen; bij jeugdbescherming en -reclassering bepaalt de rechter de maatregelen en kunnen gecertificeerde instellingen zonodig gespecialiseerde jeugdzorg inzetten;
  • Waar zorgen over veiligheid van kinderen / jongeren bestaan wordt in eerste instantie geprobeerd om op basis van vrijwilligheid de zorgen weg te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is kan een beschermingsmaatregel ingezet worden;
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling worden beter en eerder gesignaleerd en waar mogelijk voorkomen. Waar toch geweld ontstaat wordt volgens de stappen van de meldcode gewerkt en wordt Veilig Thuis ingeschakeld voor advies en onderzoek en wordt zo snel mogelijk begeleiding geboden om het geweld te stoppen;
  • Contracten met zorgaanbieders in het sociaal domein verlopen volgens het Interactief Aankoop Systeem (I.A.S.). In 2017 is dit ondergebracht bij de MGR Regio Centraal Gelderland. De contractering vindt mede plaats  zorgt voor het regionale aanbod en de contractering voor het bovenregionale c.q. landelijk aanbod vinden  mede plaats op basis van ervaringen van inwoners en sociale wijkteams. Van aanbieders wordt gevraagd om maatwerk te leveren en het aanbod aan te laten sluiten op de (culturele) diversiteit.