Stad

Volksgezondheid
De gemeente voert de gemeentelijke taken van de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit en vervult hierbij een regierol gericht op een gecoördineerde, integrale en sluitende aanpak van gezondheidsproblemen. Specifieke groepen zijn de jeugd tot 19 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Ook binnen andere programma's (sport, maatschappelijke ondersteuning en wonen) worden belangrijke bijdragen geleverd aan het bevorderen van gezondheid.
De Arnhemse ambitie is gericht op:

 • het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
 • een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste en nulde lijn. Dit vraagt om aansluiting op de wijkteams en afstemming tussen preventie, zorg en ondersteuning samen met de andere actoren in het veld;
 • het bevorderen van een gezonde leefstijl, zodat inwoners beter voor zichzelf kunnen zorgen en langer kunnen participeren in de samenleving;
 • het bevorderen van gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van een gezonde fysieke en sociale omgeving;
 • toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als sterke preventieve basis voor het jeugdstelsel.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in het taakveld Volksgezondheid.

Riolering

 • Het rioolbeleid is opgenomen in het wettelijk verplichte gemeentelijke rioleringsplan (GRP 5; 2014-2018). De ambitie in GRP 5 is beperkt tot realisatie van alleen de technisch noodzakelijke rioolvervangingen; vooral het herstellen en vervangen van slechte riolen. Maatregelen om knelpunten op het gebied van wateroverlast op straat en oppervlaktewaterkwaliteit op te lossen zijn niet in het GRP5 opgenomen.
 • De ambitie voor de periode 2019-2023 wordt in GRP 6 vastgelegd. Hieraan voorafgaand zal een uitgangspuntennota aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in het taakveld Riolering.

Afval

 • verminderen van de hoeveelheid restafval door verbeteren van afvalscheiding. Afvalscheiding en hergebruik helpt bij het verminderen van de belasting op het milieu en bespaart kosten en grondstoffen.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in het taakveld Afval.

Stadsreiniging

 • sober en doelmatig onderhoud voor een schone openbare ruimte (groenvoorzieningen, verharding en kunstwerken);
 • hoger ambitieniveau op enkele locaties in de stad (Centrum, het vernieuwde stationsgebied en rondom wijkwinkelcentra).

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in taakveld Verkeer en vervoer dat voor het onderdeel stadsreiniging valt onder het reguliere programma Gezondheid en milieu.

Milieubeheer

 • Energie, duurzaamheid en luchtkwaliteit:
  de ambities voor energie en duurzaamheid en luchtkwaliteit zijn vastgelegd in het programmaplan New energy made in Arnhem (september 2015). De focus ligt primair op versterking van de Energie- en Milieutechnologie-sector (EMT), energiebesparing een toename van het aandeel duurzame energie en de voorbeeldige gemeente.
 • Bodem en ondergrond:
  het is een gemeentelijke taak (vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te zorgen voor de instandhouding en het verbeteren van een bodem die geschikt is om op te wonen en om op te werken. Arnhem is bevoegd gezag Wbb en voert namens het Rijk de wettelijke taken uit (onderzoek, beschikkingen, toezicht en handhaving). Naast deze wettelijke taken is er de ambitie om de Ondergrond in te zetten bij de klimaatadaptatie en als duurzame bron van energie.
 • Luchtkwaliteit:
  voor het halen van de doelen met betrekking tot de luchtkwaliteit is een onderzoek uitgevoerd naar een uitbreiding van de bestaande milieuzone met meer categorieën voertuigen. In de tweede helft 2017 wordt de met de stad het referentiescenario besproken, zodat de implementatie van het gekozen scenario in oktober in het college kan worden besloten en de raad kan worden geïnformeerd. In 2018 kan implementatie plaatsvinden. Voor deze implementatie wordt voorgesteld om ten laste van de algemene middelen in 2018 incidentele middelen (€ 406.000) ter beschikking te stellen en vanaf 2018 structurele middelen (€ 120.000 eerste jaar en €60.000 de volgende jaren) voor ontwikkel- en realisatiecapaciteit.
 • Externe veiligheid:
  externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Arnhem heeft de risicovolle activiteiten in beeld en bij (ruimtelijke) ontwikkelingen wordt er rekening gehouden met het aspect externe veiligheid.
 • Geluidshinder:
  geluidshinder wordt steeds meer via een programmatische aanpak onder controle gehouden. Het lopende Actieplan Omgevingslawaai voor bestaande woningen en wegen was daar de eerste stap in. De volgende stap is het aanpassen van het geluidbeleid aan deze aanpak en het veranderen van de saneringsopdracht aan de ODRA. De aanpak van nieuwe situaties bestaat uit het voorkomen van nieuwe geluidgehinderden.
 • Handhaving:
  - voorbereiding Omgevingswet (invoering vanaf 2019): in 2018 zal er extra aandacht worden gegeven om de Omgevingswet vanaf 2019 te kunnen uitvoeren;
  - prioriteiten (voor de verbonden partij ODRA) zijn een goede actualiteit van het vergunningenbestand en goed naleefgedrag van bedrijven. Vergunningverlening en handhaving dragen hiermee bij aan het behalen van de landelijke en lokale doelstellingen op het gebied van milieu en gezondheid;
  - het amendement Rechte rug (2): Met ambitie de overlast te lijf is nader uitgewerkt in de nota Handhaving fysieke ruimte.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in het taakveld Milieubeheer.

Conventionele explosieven
In de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in en rond Arnhem. De bodem bevat daardoor nog bommen en granaten uit die tijd, die soms pas bij graafwerk worden gevonden. Het beleid is gericht op:

 • actueel inzicht aanwezigheid van explosieven.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) dat voor het onderdeel conventionele explosieven valt onder het reguliere programma Gezondheid en milieu.