Beoogd resultaat

Stadsreiniging valt onder het taakveld Verkeer en vervoer. In de Arnhemse MJPB wordt dit onderdeel opgenomen in het reguliere programma Gezondheid en milieu.

  • een schone openbare ruimte (groenvoorzieningen, verharding en kunstwerken) op basis van sober en doelmatig onderhoud;
  • een hoger ambitieniveau op enkele locaties in de stad (Centrum, het vernieuwde stationsgebied en rondom winkelcentra).

Samenhang

  • veranderopgave Vitale economie Arnhem Nijmegen  (Aantrekkelijke centrumstad aan de rivier);
  • paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (inzamelvoorzieningen).

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Partner(s)

Gecontracteerde partijen.

Prestaties en of effectindicatoren

Prestaties/indicatoren

Gekoppeld met

Taakveld:

Prestatiedoel

Uitvoering stadsreiniging op gewenst niveau.

Monitoring

Niet van toepassing.

Algemeen

Raadsonderwerpen

Nog niet bekend.

Actuele beleidskaders

  • Beleidsnota Wegenonderhoud (raadsbesluit 2008);
  • Besluitvorming bezuinigingen (raadsbesluiten 2012, 2013).