Gezondheid en milieu

Algemene publieke gezondheidszorg
De gemeentelijke taken zijn gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg) die algemene of op specifieke groepen gerichte gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voorschrijft. Dit betreft onder meer de preventie (bevorderen gezonde leefstijl) en vroegtijdige opsporing van (infectie-) ziekten. Specifieke groepen zijn de jeugd tot 19 jaar en ouderen vanaf 65 jaar.

Binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (GR VGGM), die de gezondheidsbeschermende taken uitvoert, is een regionale visie op publieke gezondheid ontwikkeld, gebaseerd op de kaders van onder meer het Nationaal Programma Preventie en de landelijke nota gezondheidsbeleid. De lokale uitwerking hiervan wordt opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid. Ook binnen andere programma's worden belangrijke bijdragen geleverd aan het bevorderen van gezondheid (bijv. R5, R6 en R8). De gemeente vervult een regierol gericht op een gecoördineerde, integrale en sluitende aanpak van gezondheidsproblemen.
De Arnhemse ambitie is gericht op:

  • het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
  • een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste en nulde lijn. Dit vraagt om aansluiting op de wijkteams en afstemming tussen preventie, zorg en ondersteuning samen met de andere actoren in het veld;
  • het bevorderen van een gezonde leefstijl, zodat inwoners beter voor zichzelf kunnen zorgen en langer kunnen participeren in de samenleving;
  • het bevorderen van gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van een gezonde fysieke en sociale omgeving.

Jeugdgezondheidszorg

  • Jeugdgezondheidszorg, die toekomstbestendig, doelmatige en flexibel is, afgestemd op de behoefte van het kind/gezin;
  • Jeugdgezondheidszorg als sterke preventieve basis voor het jeugdstelsel.