Wijken

Integrale leefbaarheidsaanpak
De leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving staan in een aantal buurten en straten (met name het Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek) staan onder druk. Verschillende factoren beïnvloeden deze leefbaarheidsbeleving. Een bepalende factor is de aanwezigheid van verschillende maatschappelijke opvangvoorzieningen. Er wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Inclusief Arnhem: het bestrijden van uitsluiting en intolerantie.

Beoogd resultaat

 • versterken van het formele en informele netwerk;
 • meer ogen en oren op straat (inclusieve samenleving) en iedereen is welkom;
 • verhogen van de belevingskwaliteit en balans in dynamiek;
 • de opvang ontwikkelt zich de komende jaren tot een kortdurende en tijdelijke plek met een maatwerktraject voor iedere bezoeker;
 • versterken van de samenredzaamheid in de leefomgeving door inzet van een ervaringsdeskundige.

Preventieve aanpak kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
In de wijken van CSA komt het onderwerp kwetsbare jongeren en jongvolwassenen vaak terug. Deze problematiek is voor het Centrum en het Spijkerkwartier toe te kennen aan het grote aandeel jongvolwassenen die op zichzelf wonen. In het Arnhemse Broek zijn bijvoorbeeld veel jongeren inwonend bij ouders en in het Spijkerkwartier en het Centrum wonen veel studenten en jongvolwassenen in woonvoorzieningen.
Kenmerkend voor  deze groepen is de schuldenproblematiek en het perspectief op werk en toekomst.
Er wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk: voorkomen uitkeringsafhankelijkheid; perspectief om voor eigen inkomen te zorgen; passend aanbod op het zoveel mogelijk werkfit maken; op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie.
 • Zorg dichterbij: vermindering van schuldenproblematiek door vroegsignalering en inzet van passende ondersteuning.

Beoogd resultaat

 • vroegtijdige aanpak schuldenproblematiek jongeren;
 • perspectief op werk;
 • nadere verkenning van aard en omvang om wijk/buurtspecifieke interventies in te zetten;
 • interventies richten op positief perspectief op wonen, werken en leven.

Ontmoeten in de wijk versterken
Behouden en versterken van ontmoetingsplekken die laagdrempelig zijn om de sociale samenhang en betrokkenheid in en met de wijk te vergroten. Voorop staat dat meer ontmoetingsplekken niet garant staan voor meer ontmoeting. De huidige plekken in de wijk voor ontmoeting worden ondersteund en blijven bestaan en worden waar nodig geadopteerd door de wijk.
Beoogd resultaat

 • meer buurt community's ontstaan en zijn zichtbaarder in de wijk;
 • versterken en het verbinden van kwaliteiten en waarden in de wijk;
 • onzichtbaar wordt zichtbaar (alles wordt zichtbaar alleen verbinding is nodig);
 • versterken van bestaande wijkinitiatieven;
 • op basis van behoefte ontwikkelen van ontmoetingsplekken in de wijk;
 • samen met bewoners de onderlinge zelfredzaamheid vergroten.

Leefklimaat / duurzaamheid
De circulaire wijkeconomie houdt in dat de sociale en economische waarden in de wijk ten goede komen aan de wijk in een cyclisch proces en daarmee duurzaam zijn. In de wijk Spijkerkwartier is op dit gebied een belangrijke ontwikkeling gaande, waarbij zij vooruit lopen op andere wijken in Arnhem. Onder andere het buurtgroenbedrijf dat naast financiële opbrengsten onderzoekt wat de maatschappelijke waarde is voor een wijk, door activering van mensen. Zo zijn er in de wijk tal van initiatieven die een bijdrage leveren aan de wijkeconomie en duurzaamheidsambitie van de wijk. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Circulair Arnhem.
Beoogd resultaat

 • wijkeconomie om duurzaamheid en participatie in de wijk te bevorderen.
 • bevordering groen in versteende wijken om te komen tot gezonde wijken en sociale cohesie;
 • circulaire wijkeconomie mogelijk maken door flexibele regelgeving en inzet van middelen.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein
Gezamenlijk zijn de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.
Beoogd resultaat

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgaven:

 • Vitale economie Arnhem Nijmegen (wijk Centrum);
 • Circulair Arnhem (wijk Spijkerkwartier);
 • Doorbraak naar werk (alle wijken in CSA);
 • Inclusief Arnhem (alle wijken in CSA).