Stad
 • De gemeente Arnhem en de educatieve partners in de stad willen ervoor zorgen dat de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in de stad soepel en liefst zonder grote breukmomenten verloopt (doorgaande leerlijn). Zo kunnen alle kinderen gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige en actieve, volwassen burgers;
 • De kans op een goede schoolcarrière start al in de periode vóór de basisschool. Met het ontwikkelrecht voor peuters (gestart in 2017) wordt de ondersteuning van de voorschoolse ontwikkeling van peuters verder geïntensiveerd;
 • Peuterspeelzalen en basisscholen vervullen doorgaans een wijkgebonden functie. Ze werken nauw samen met andere wijkgebonden voorzieningen voor (jonge) kinderen. De ambities en doelen vanuit educatie bieden de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams houvast bij de invulling van het concrete programma in de wijken, passend bij de behoeften die wijkbewoners ervaren;
 • Met de onderwijspartners wordt gestreefd naar een kwalitatief goed en zoveel mogelijk thuisnabij aanbod van onderwijs, in onderwijsgebouwen van goede kwaliteit en met de passende zorg en ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben (o.a. tegengaan onderwijsachterstanden); de algemene en specialistische zorg voor kinderen en jongeren waarvoor de gemeente verantwoordelijk is - ingezet vanuit de sociale wijkteams - is afgestemd op de zorg die vanuit het onderwijs, via de zorgteams en het Zorgadviesteam (bovenschools multidisciplinair team vanuit geïndiceerde onderwijszorg en/of de Jeugdzorg en/of de Politie/Justitie), aan leerlingen wordt geboden;
 • Voorkomen en bestrijden van voortijdige schooluitval  in samenwerking met sociale wijkteams en scholen, zodat jongeren een startkwalificatie behalen en goed voorbereid kunnen instromen op de arbeidsmarkt;
 • Binnen de volwasseneneducatie is het terugdringen van laaggeletterdheid een belangrijk speerpunt.

Onderwijshuisvesting

 • In het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Arnhem 2017-2026 dat in juli 2017 is vastgesteld, is de visie over de toekomstige onderwijshuisvesting opgenomen. Deze visie, opgesteld samen met de schoolbesturen en voorschoolse partners, is richtinggevend voor specifieke vraagstukken op het terrein van onderwijshuisvesting in de nabije toekomst;
 • Omdat scholen steeds intensiever op inhoud samenwerken met voor- en naschoolse voorzieningen - in zogeheten integrale kindcentra (IKC's) - is daarin ook een relatie gelegd met de huisvesting van kindvoorzieningen;
 • Bewegingsonderwijs: landelijke afspraken van het Rijk met de PO-Raad hebben het oogmerk om de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs substantieel te verhogen. Dit heeft consequenties voor de afspraken die op lokaal niveau gemaakt worden over de huisvesting voor het bewegingsonderwijs;
 • Ook voor het VO zal een nieuw Integraal huisvestingsplan (IHP) worden ontwikkeld. Voor het (V)SO wordt geen IHP ontwikkeld, maar worden samenhangende afspraken gemaakt met de beide schoolbesturen over vernieuwing van de huisvesting. Het doel is om over 10 jaar aansluitend op de huidige IHP's één overkoepelend IHP te maken voor zowel PO, VO als (V)SO.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 • Met het ontwikkelrecht voor peuters kunnen alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gebruik maken van 12 uur peuteropvang per week. Zo krijgen alle peuters gelijke kansen zich spelenderwijs goed voor te bereiden op hun start op de basisschool. Dit maakt hen kansrijker in hun latere schoolloopbaan en in de maatschappij;
 • Als zich problemen voordoen in de ontwikkeling van jonge kinderen kan dat in de voorschoolse voorzieningen tijdig worden gesignaleerd en kan, zo licht mogelijk, passende jeugdhulp worden ingezet. Daarmee kan worden voorkomen dat later zwaardere vormen van jeugdhulp nodig zijn.
  Met de invoering van het ontwikkelrecht loopt Arnhem landelijk voorop.

Regulier peuterspeelzaalwerk

 • Voorschoolse aanbieders SPA en SKAR ontwikkelen samen met jeugdhulpinstellingen en jeugdcoaches van de sociale wijkteams Passende Kinderopvang (als voorloper van Passend Onderwijs). Het is de bedoeling dat ook  peuters met een specifieke hulpvraag zoveel mogelijk in de reguliere peuteropvang terecht kunnen. Jonge kinderen en hun ouders krijgen zo dicht bij huis de professionele begeleiding en zorg waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op termijn kan het aantal doorverwijzingen naar specialistische kindcentra hierdoor afnemen (transformatie);
 • Op de drie pilotlocaties wordt aan pedagogisch medewerkers een scholingsmodule aangeboden om hun pedagogische vaardigheden te vergroten. Het streven is passende kinderopvang vanuit de pilotlocaties breder over de stad uit te rollen naar alle door de gemeente Arnhem gesubsidieerde  voorschoolse locaties.

Natuurcentrum Arnhem

 • Het is en blijft van belang dat kinderen kennis kunnen opdoen van de natuur en over duurzaamheid. Het verzelfstandigde Natuurcentrum Arnhem is in dat kader een belangrijke partner voor basisscholen.  Prestatieafspraken worden gemaakt om de natuureducatie voort te zetten.

Aanpak onderwijsachterstanden
Opvang asielzoekerskinderen:

 • peuters die verblijven in het AZC Elderhoeve en POL Vreedenburgh kunnen binnen peuteropvanglocaties van SPA en Skar deelnemen aan een educatief voorschools aanbod;
 • kinderen in de leeftijd van de basisschool woonachtig in het AZC Vreedenburgh (POL) volgen onderwijs ter plekke. Voor kinderen die verblijven in het AZC Elderhoeve is in 2016 een onderwijsvoorziening getroffen binnen de Hugo de Grootschool;
 • voor kinderen van statushouders zijn extra plaatsen beschikbaar in de intensieve taalklassen (groepen neveninstromers) die Arnhem al jaren kent;
 • 2018 is voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid een overgangsjaar. Voor de periode na 2018 wordt een (mogelijk aanzienlijke) korting op de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid voorzien. Ingezet wordt op het behoud, zoveel als mogelijk, van het huidige kwalitatief hoogstaande aanbod in voorschoolse instellingen en op scholen aan activiteiten gericht op het tegengaan van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij (jonge) kinderen, waaronder de voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, de speciale opvanggroepen voor nieuwkomers en de Zomerschool en Weekendschool.

Zorgstructuren onderwijs
Voorkomen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten: er wordt ingezet op

 • een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie in de overgang van voortgezet (speciaal) onderwijs naar Mbo;
 • een sluitende aanpak voor jongeren in de overgang van school naar werk.

Leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer maakt onderdeel uit van het doelgroepenvervoer.  Inzet is de zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten door hen te leren zoveel mogelijk zelfstandig te reizen;
 • Gestreefd wordt de uitgaven voor het leerlingenvervoer te verlagen.

Volwasseneneducatie

 • De lokale aanpak van laaggeletterdheid en leesbevordering wordt doorontwikkeld om het aantal laaggeletterden in Arnhem te verminderen;
 • Arnhem is aangesloten op het landelijke actieplan 'Tel mee met Taal';
 • Bij de lokale aanpak wordt aansluiting gezocht met het sociale domein (wijkteams), voorschoolse instellingen en scholen. Hierbij wordt ook geëxperimenteerd met informele educatie (inzet van vrijwilligers) in de wijken.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij de taakvelden: