Stad

Crisisbeheersing en brandweer

 • Brandveiligheid (voorkomen, beperken en bestrijden van brand): de brandbestrijding en crisisbeheersing worden in regionaal verband (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden - VGGM) uitgevoerd. Met geplande oefeningen, evaluatie van incidenten en 'lessons learned' zal hier blijvend naar verbeteringen worden gestreefd;
 • Er is, in samenwerking met de brandweer, blijvend aandacht voor het vergroten van het bewustzijn van de brandveiligheid in Arnhem.

Openbare orde en veiligheid

 • De basisveiligheid moet op orde zijn in uitgaansgebieden, in de winkelgebieden, in de wijken en achter de voordeur. Dat vraagt om een blijvende investering in het versterken van het netwerk van veiligheid- en zorgpartijen in de veiligheidsketen. Ook in 2018 vraagt dit continue aandacht;
 • Voor de bestrijding van radicalisering is vanaf 2016 een gerichte, intensieve aanpak, opgezet en uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit plan wordt jaarlijks herijkt en loopt tot 2020 door. Het rijk stelt voor deze aanpak extra financiële middelen ter beschikking;
 • Medio 2017 is een extra impuls en middelen gegeven aan de aanpak en bestrijding van mensenhandel. Er is een uitvoeringsplan gemaakt met acties met een horizon van drie jaar (tot 2020);
 • Aanpassing/herijking van het Arnhemse prostitutiebeleid in 2018 als gevolg van de voorziene komst van de Wet regulering prostitutie (Wrp) en Bestrijding Misstanden in de seksbranche in 2017. In 2017 wordt onderzoek naar prostitutie in Arnhem gedaan. Arnhem is aangesloten bij landelijke en regionale overleggen ter voorbereiding op de komst van deze wet;
 • Integraal Veiligheidsbeleid: in 2017 is met de voorbereiding voor de herijking gestart; in 2018 wordt het Integraal Veiligheidsbeleid aan de raad voorgelegd;
 • Regionaal en gemeentelijk zal de komende jaren aandacht zijn voor het bestrijden van maatschappelijke ondermijning, binnen en buiten de overheid;
 • De bestaande samenwerking tussen de locaties Ede en Arnhem binnen het Veiligheidshuis Gelderland-Midden wordt verder bestendigd;
 • Tweejaarlijks wordt het onderzoek Leefbaarheid & Veiligheid in de wijken gehouden. Naast de informatie uit de landelijke veiligheidsmonitor geeft dit een beeld en ontwikkeling van het (gevoel) van veiligheid in Arnhem. Het onderzoek vindt plaats in het najaar 2017, de rapportage volgt in de eerste helft van 2018;
 • Vanuit veiligheid meer aandacht voor lokale plekken van overlast en verloedering, die worden veroorzaakt door individuen of groepen. Hier speelt samenwerking met partners in de wijken en de zorgpartijen een belangrijke rol.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden: