Wijken

Ontmoeten in de wijk
Aangesloten wordt op de veranderopgave:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie.

Om ontmoeting in Presikhaaf makkelijker te maken zijn fysieke plekken in de buurten dicht bij bewoners nodig. Hiermee worden meerdere doelen beoogd (kruisbestuiving): meer sociale cohesie, bestrijden van eenzaamheid en meer participatie.
Beoogd resultaat

 • bestaande ontmoetingsplekken behouden, verbeteren en investeren in programmering;
 • nieuwe ontmoetingsplek in Presikhaaf 3 creëren.

Grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte
Team Leefomgeving wil bereiken dat bewoners zich prettig en veilig voelen op straat. Ze weten dat grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt. De bedoeling is dat op termijn bewoners elkaar weer gaan aanspreken; goed voorbeeld doet goed volgen.
Beoogd resultaat

 • zichtbare en daarmee ook preventieve aanwezigheid van vaste handhavers in de wijk;
 • minder (zwerf)afval in de openbare ruimte;
 • verdere verbetering van de samenwerking tussen alle professionals in de openbare ruimte;
 • partners in de wijk werken samen vanuit dezelfde visie in een OGO-aanpak (Overlast- en Grensoverschrijdend gedrag in de Openbare ruimte).

Nederlandse taalvaardigheid
Meedoen in de samenleving begint bij de taal spreken. Het doel is dat alle bewoners voor wie Nederlands niet hun eerste taal is, het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen participeren op hun eigen niveau.
Er wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Doorbraak naar werk: op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie.

Beoogd resultaat

 • het To-taal plan bereikt 40 cursisten die een traject doorlopen;
 • minimaal 30% van deze cursisten die eerder niet participeerden, stromen door naar (vrijwilligers)werk.

Samenhangende gebiedsvisie Winkelcentrum Presikhaaf, Gezondheidscentrum de Bethaan en het MFC
Deze drie locaties hebben een belangrijke functie in de wijk: educatie, gezondheidszorg, horeca en detailhandel komen hier samen. Vrijwel alle bewoners komen hier regelmatig. De huidige inrichting nodigt niet uit tot verblijven en maakt het lastig om van de ene naar de andere locatie te komen.
Beoogd resultaat

 • een samenhangende gebiedsvisie om dit meer als een verblijfsgebied in te richten, te ontwikkelen met bewoners en ondernemers;
 • zoeken naar middelen en mogelijkheden om de gebiedsvisie in de komende jaren te realiseren.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein
Gezamenlijk zijn de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.
Beoogd resultaat

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de volgende veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk (Presikhaaf West);
 • Zorg dichterbij (Presikhaaf West en Presikhaaf Oost);
 • Inclusief Arnhem (Presikhaaf West en Presikhaaf Oost).