Stad

Verkeer en vervoer

 • Aantrekkelijke, toegankelijke stad:
  de openbare ruimte dient op orde te zijn om een aantrekkelijke, toegankelijke stad te blijven;
 • Wijksturing in uitvoering geeft de wijken meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving en daarmee ook over de openbare ruimte;
 • Optimale bereikbaarheid binnenstad, stad en regio:
  - in de binnenstad wordt naast de grote inspanningen in de zuidelijke binnenstad inzet gepleegd op de vier Rode Lopers en de Groene Loper (Park Sonsbeekloper); de belangrijkste corridors die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil eromheen en de belangrijkste entreeplekken vanuit het openbaar vervoer en het parkeren (fietsen en auto's). In 2018 werkt Arnhem de verbetermaat-regelen uit het plan 'De Arnhemse binnenstad binnen bereik' met de binnenstadspartners verder uit;
  - Arnhem houdt de veiligheid en afwikkelkwaliteit van haar hoofdwegen (fiets en auto) op orde, evenals het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer;
  - Arnhem is actief partner in het opstellen van de regionale bereikbaarheidsaanpak voor de regio Arnhem Nijmegen;
  - ook door slimme mobiliteitsmaatregelen in de sfeer van Mobility as a Service waaronder introductie een free floating deelautosysteem.
 • Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers;
 • Betere bereikbaarheid met de fiets.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij het taakveld Verkeer en vervoer.

Parkeren

 • Optimale bereikbaarheid binnenstad;
 • Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren;
 • Verbetering uitstraling parkeergarages;
 • Uitbreiding betaald parkeren of andere oplossingen om parkeerproblematiek in de wijken aan te pakken;
 • Uitwerken parkeermaatregelen als genoemd in de nota De Arnhemse binnenstad binnen bereik.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij het taakveld Parkeren.

Water

 • Exploitatie van de kades en havens:
  verhogen van de aantrekkelijkheid van Arnhem als aanlegplaats. Dit gaat om zowel bezoekende cruiseschepen als vrachtschepen;
 • Beheer en onderhoud kades en waterbodems;
 • Waterbeheer in de wijken:
  dit gaat om beekriolen, sloten, fonteinen, duikers en oppervlaktewater alsmede de Immerlooplas.

Meer inhoudelijke informatie over "water" is te vinden bij de taakvelden:

 • Economische havens en waterwegen;
 • Openbaar groen en (openlucht)recreatie.

Openbaar vervoer

 • Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van het openbaar vervoer inclusief uitbreiding netwerk en dienstregeling;
 • Ontwikkeling Trolley 2.0;
 • Omgeving station Velperpoort:
  vooruitlopend op de verbouwing van station Velperpoort (door NS/ProRail) wordt in 2018 de openbare ruimte in dat gebied vernieuwd.
 • Nadere uitwerking van de door Wageningen, Renkum, Arnhem en provincie Gelderland gesloten intentieverklaring voor een onderzoek naar de potentie voor een hoogwaardige en duurzame busverbinding tussen de internationale hotspots Arnhem CS en Wageningen University & Research (WUR);
 • Kwaliteitsimpuls taxibranche: voor een kwaliteitsimpuls van de taxibranche is een eenmalige bijdrage van €50.000 uit het Bereikbaarheidsfonds gereserveerd en een bedrag ad €22.000 ten laste van de Algemene middelen.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij het taakveld Openbaar vervoer.