Stad

Cultuur
Arnhem kent een levendig cultureel klimaat met veel creatief potentieel, een stevige culturele infrastructuur en aansprekend erfgoed. Belangrijk is dat kunst en cultuur niet alleen ingevlogen worden, maar ook ter plaatse worden geproduceerd. Een stad van makers kenmerkt zich door een innovatief klimaat. De culturele sector en zeker ook de creatieve industrie zijn afhankelijk van direct persoonlijk contact en van de ruimtelijke clustering van gelijksoortige bedrijvigheid: de ‘creatieve milieus’.

Steden met een creatief klimaat en een divers cultureel aanbod doen het economisch beter. Cultuur is zowel een waardevermeerderaar als ook kapitaal voor een vitale, krachtige stad en regio. Arnhem wil deze waarde en potentie uitdragen, zowel in stad en regio, als daarbuiten. Daarom wordt samen met partners zoals de provincie Gelderland geïnvesteerd in een aantrekkelijk cultureel aanbod en creatief klimaat in de stad. Daarmee wil Arnhem, als één van de 9 cultuursteden in Nederland, een rol voor de brede regio vervullen, bijvoorbeeld door de vernieuwing van Musis en het Stadstheater Arnhem. Daarvoor is nodig dat:

 • de rijksgezelschappen en de Arnhemse podia die zij bespelen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd in hun streven naar samenwerking, vergroting en verbreding van hun publieksbereik en maatschappelijk draagvlak;
 • Arnhem samenwerkt met de regiogemeenten en op Oost-Nederlandse schaal samenwerkt aan de versterking van de culturele eredivisie ten opzichte van de rest van Nederland;
 • de kracht van de creatieve sector beter wordt benut bij het aanjagen van innovaties en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken;
 • Arnhem actief participeert in regionale, landelijke en Europese netwerken die de (creatieve en culturele) stad op de kaart zetten en daarvoor relaties en samenwerking versterken met andere bestuurslagen en (potentiële) partners.

Op de uitgaven voor cultuur rust vanaf 2018 een besparingstaakstelling van € 150.000.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden

Erfgoed
Het Arnhems erfgoedbeleid richt zich op behoud en versterking van cultuurhistorische waarden en helpt hiermee bij te dragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren.
Dit wordt bereikt door:

 • cultuurhistorie als inspiratiebron op te nemen in ontwerpopgaven en gebiedsprocessen, hier vorm aan te geven in (ruimtelijke) plannen en projecten, waardoor cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld Meinerswijk, omgeving John Frostbrug);
 • (her-)bestemming van cultuurhistorisch erfgoed, door dit erfgoed een duurzame bestemming te geven en daardoor voor de stad te behouden. Te denken valt aan de Eusebiuskerk. De restauratie is mede bekostigd door rijkssubsie en bij de verlening hiervan speelden herbestemmingsplannen een belangrijke rol. Als 'huiskamer van de stad' is een gerestaureerde Eusebiuskerk weer klaar voor de toekomst.
  Een ander voorbeeld is de steenfabriek Elden. Dankzij mogelijkheden tot herbestemming heeft de steenfabriek Elden een nieuwe eigenaar gekregen en wordt gezocht naar een nieuwe functie. Dit zal leiden tot noodzakelijk onderhoud van dit monumentale pand;
 • het cultuurhistorische erfgoed duurzaam te beschermen, waar de kwetsbaarheid dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld plantoetsing, vergunningverlening);
 • kennis over het Arnhemse erfgoed toegankelijk te maken en daarmee het publieksbereik en draagvlak voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed te vergroten (bijvoorbeeld advisering, frontoffice ('Archeohotspot') archeologie, erfgoedpublicaties).

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in het taakveld Cultureel erfgoed.

Sport
Sport en bewegen levert een grote bijdrage aan de maatschappij op het gebied van een gezonde leefstijl, gezondheid, individuele ontwikkeling, samenleving, participatie, veiligheid, economie en de aantrekkelijkheid van de stad. Meer sportende en bewegende Arnhemmers vergroten de zelfredzaamheid, gezondheid en het welbevinden en verminderen een eventueel sociaal isolement. Het sportbeleid is het komende jaar gericht op:

 • sporten in de wijk;
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd (Jongeren op gezond gewicht/JOGG);
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor volwassenen (vijf dagen per week een half uur actief);
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor senioren (vijf dagen per week een half uur actief);
 • het stimuleren van zelforganisatie in de wijken om te komen tot maatschappelijke vitale sportverenigingen;
 • het realiseren van open sportparken, beweegvriendelijke schoolpleinen en het ontwikkelen van een ruim aanbod aan sport- en beweegarrangementen in de stadsparken en openbare ruimte in samenwerking met de wijken, sportverenigingen en sportaanbieders;
 • energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking op sportparken;
 • sportevenementen en bedrijfssport.

Op de uitgaven voor sport rust in 2018 een besparingstaakstelling van € 100.000.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in de taakvelden

Openbaar groen

 • Arnhem heeft veel waardevol groen. Groen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en zorgt voor een relatief goed stadsklimaat. Het beleid is erop gericht dat de ontwikkeling en het behoud van vitaal groen samengaan met stedelijke herstructurering, nieuwbouw en gebruik;
 • Gebieden die bestemd zijn als natuur en bos, behouden deze bestemming. Het areaal groen blijft tenminste gelijk op het niveau van 2014;
 • Het Groenfonds helpt het groene karakter van de stad versterken. Het fonds wordt onder meer ingezet voor het verminderen van hitteplekken en het voorkomen van extreme wateroverlast in combinatie met vergroenen en de vervanging van stadslanen;
 • Vergroenen, het stimuleren van stadslandbouw en participatie blijven speerpunten in samenwerking met bewoners, scholen, ondernemers in en om de stad. Voor het ondersteunen van (wijk)initiatieven gericht op het verminderen van hitteplekken en stadslandbouw is een subsidieregeling beschikbaar.
 • In het natuurnetwerk is het verder uitbreiden van het uiterwaardenpark Meinerswijk een belangrijk speerpunt.

Spelen

 • Het behoud van 10% (groene) veilige gebruiksruimte en, waar mogelijk, grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimten voor alle leeftijden in wijken.

Dierenwelzijn

 • De gemeente zet zich de komende jaren in voor het welzijn van dieren. Naast wat wettelijk verplicht is, is samen met de stad gekeken hoe en waar het dierenwelzijn in Arnhem verder verbeterd kan worden;
 • Om het dierenwelzijn in Arnhem te bevorderen is de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020 in 2016 opgesteld die jaarlijks gemonitord wordt;
 • Het verzoek in de motie 16M129 Opnemen budget voor dierenwelzijn in de MJPB dd 7 november 2016 is als volgt uitgewerkt. De budgetten die te maken hebben met dierenwelzijn zijn niet meer over meerdere taakvelden in diverse programma's verdeeld, maar zijn opgenomen in het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie behorende van het reguliere programma Cultuur, recreatie en sport.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden in taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie.