Wijken

Participeren in de wijk bevorderen
Inwoners activeren naar betaald- of onbetaald werk en/of deelname aan de samenleving.
Er wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie, het bestrijden van uitsluiting en intolerantie;
 • Doorbraak naar werk: voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk worden van een uitkering; perspectief om voor het eigen inkomen te zorgen; een passend aanbod gericht op het zoveel mogelijk werkfit maken.

Beoogd resultaat

 • meedoen: iedereen die kan levert een maatschappelijke bijdrage op zijn of haar manier;
 • vergroten van het zelf organiserend vermogen van bewoners;
 • integreren: voor elke inwonersgroep is er ruimte om naast elkaar en met elkaar te leven;
 • ontmoeten: het in stand houden en verbeteren van huidige ontmoetingsplekken en het faciliteren van de totstandkoming van eventuele nieuwe plekken.

Duurzame wijk stimuleren
Energiebeperking, waterafvoer verbeteren, vergroenen, schone wijk. Er wordt aangesloten op de veranderopgave Circulair Arnhem.
Beoogd resultaat

 • aansluiten bij bewegingen in de wijk tot vergroenen en duurzaam opwekken en omgaan met energie;
 • schone wijk: extra inzet op het schoonhouden van de wijk;
 • waterafvoer: verminderen wateroverlast.

Ketenaanpak sociaal domein bevorderen
Een geïntegreerde aanpak in de keten (thuis, school, buitenschoolse activiteiten) ontwikkelen die zich onder andere richt op het wegnemen en voorkomen van achterstanden bij kinderen. Er wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk: op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie;
 • Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen. Gezamenlijk zijn het team Leefomgeving en het sociale wijkteam verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.

Beoogd resultaat

 • kinderen doen mee;
 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Wijkeconomie versterken
Initiatieven van ondernemingen in de wijk stimuleren, die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gebiedsdoelen en het levensvatbaar houden van de wijk.
Beoogd resultaat

 • versterken van het ondernemersnetwerk en betrokkenheid samen met de wijk.

Openbare ruimte/verkeer met wijkregie
Het creëren van een aantrekkelijke en veilige leefomgeving in samenspraak met de inwoners.
Beoogd resultaat

 • verhogen inbreng en verruimen beslissingsbevoegdheid van inwoners bij de inrichting van de bebouwde omgeving (bouwplannen) en de openbare ruimte (herinrichting).

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgaven:

 • Vitale economie Arnhem Nijmegen (wijken Heijenoord en Lombok);
 • Circulair Arnhem (wijken Klarendal, Sint Marten en Sonsbeek, Klingelbeek);
 • Doorbraak naar werk (wijken Klarendal, Schaarsbergen e.o., Sint Marten en Sonsbeek, Heijenoord en Lombok);
 • Zorg dichterbij (wijken Klarendal, Burgemeesterswijk en Hoogkamp,Klingelbeek, Heijenoord en Lombok);
 • Inclusief Arnhem (wijken Klarendal, Heijenoord en Lombok).