Educatie

Reguliere peuterspeelzalen

Stijging en keuzevrijheid VVE-plekken voor peuteropvang

 • Met de Subsidieregeling Voorschools Aanbod bekostigt de gemeente plekken voor peuters bij voorschoolse aanbieders. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanbieder aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, zodat de peuteropvang een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) aanbod is. Ambitie is een blijvende stijging van het aantal aanbieders dat gebruik maakt van deze regeling, zodat daarmee het aantal VVE-plekken en de keuzevrijheid van ouders in de stad toeneemt;

Ontwikkelrecht Peuters

 • Vanaf januari 2017 is het Ontwikkelrecht Peuters ingevoerd. Hiermee kunnen alle peuters in de stad 12 uur naar de peuteropvang. Hiermee loopt Arnhem vooruit op de wens van belangenorganisaties voor onderwijs en kinderopvang, om veel meer te investeren in de kwaliteit en het aantal uren in de voorschoolse periode. Dit is van cruciaal belang in het kader van preventie en vroegsignalering. Het aantal peuters dat gebruik maakt van het Ontwikkelrecht wordt gemonitord en kritisch gevolgd of kinderen/ouders goed bereikt worden;

Passende Kinderopvang

 • Het doel van Passende Kinderopvang (als voorloper van Passend Onderwijs) is dat ook de peuters die zich anders ontwikkelen, peuters met een hulpvraag, welkom zijn in de reguliere kinderopvang. Dit wordt ook inclusie kinderopvang genoemd. Gemeente, wijkteams jeugd, voorschoolse en specialistische aanbieders ontwikkelen dit concept en rollen het stapsgewijs in de stad uit. In 2018 staat hierbij de aansluiting en overdracht met Passend Onderwijs en ondersteuning ook in de thuis situatie als speerpunt.

Aanpak onderwijsachterstanden

 • De geoormerkte Rijksmiddelen worden ingezet om alle kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand een passend aanbod te geven;
 • In de voorschoolse periode ontvangen doelgroeppeuters een intensief taalaanbod VVE op een VVE-peuterspeelzaal of VVE-kinderdagverblijf in de stad. De kwaliteit van dit aanbod is in 2016 door de Onderwijsinspectie zeer hoog gewaardeerd en de ambitie is om deze in stand  te houden;
 • Op de basisscholen krijgen leerlingen met een taalachterstand extra taalondersteuning. De vorm waarin dit gebeurt, wordt bepaald in nauwe samenspraak met de betrokken scholen. Op deze wijze ontstaat er meer ruimte voor maatwerk en wijkgerichte invulling van de aanpak onderwijsachterstanden.

Bovenwettelijk onderwijsaanbod en voorzieningen

Natuureducatie
Natuurcentrum Arnhem is vanaf 1 januari 2017 verzelfstandigd. De kerntaken van het Natuurcentrum Arnhem zijn:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving in Arnhem;
 • het geven van informatie, lessen en cursussen;
 • natuur- en milieueducatie voor de basisscholen in Arnhem;
 • ondersteunen van Stadslandbouwprojecten.

Het verzelfstandigde Natuurcentrum richt zich verder op

 • ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam voedsel, energie, mobiliteit, zorg;
 • het bieden van leer- en werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het ontwikkelen van meer activiteiten door samen te werken met organisaties en ondernemers in het sociale of culturele domein, sport, recreatie en vrije tijd.

Voorzien in zorgstructuren voor het onderwijs
Gemeenten hebben wettelijke taken ten aanzien van de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie (regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters/vsv). Het doel is dat elke leerling op de juiste school zit en dat zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. Om dat doel te realiseren:

 • is het belangrijk dat leerlingen zo weinig mogelijk ongeoorloofd verzuimen;
 • is het voor jongeren die zonder startkwalificatie stoppen met een opleiding maar wel de capaciteiten hebben, belangrijk dat zij ondersteuning krijgen om de draad opnieuw op te pakken en een voor hen geschikte opleiding af te ronden.

In het kader van de landelijke Vsv-aanpak wordt er een regionaal programma uitgevoerd. De focus ligt op

 • een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie in de overgang van voortgezet (speciaal) onderwijs naar mbo;
 • een sluitende aanpak voor deze groep in de overgang van school naar werk.

Verzorgen leerlingenvervoer

 • Kinderen meer zelfredzaam te maken in het vervoer door hen meer zelfstandig te leren reizen met het OV, op de fiets, of door gebruik te maken van het eigen netwerk.

Volwasseneneducatie
Een belangrijk speerpunt binnen volwasseneneducatie is het terugdringen van laaggeletterdheid.
In het Coalitieakkoord 2014 - 2018: 'MET DE STAD'  is afgesproken dat laaggeletterdheid in Arnhem wordt aangepakt. 'Ongeveer 10% van de mensen tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven'.
Mensen met beperkte lees- en schrijfvaardigheden worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Dit geeft problemen bij de opvoeding van kinderen, het volgen van onderwijs, het vinden en behouden van werk, het leiden van een gezond leven, het maatschappelijke redzaamheid zijn en het participeren in actief burgerschap.
Volwasseneneducatie heeft de ambitie om:

 • de laaggeletterden te bereiken en met name het bereik van de autochtone doelgroep te vergroten;
 • educatie te verbinden met de ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • een sluitend leeraanbod van formele en informele educatie te creëren;
 • het aanbod van educatie te vernieuwen met aandacht voor digitale vaardigheden;
 • het aantal laaggeletterden in Arnhem en in de regio te verminderen.

In het Regionaal educatieplan Midden-Gelderland 2015 - 2017 (Arnhem is contactgemeente) is de uitvoering is gericht op:

 • aansluiting met het sociale domein;
 • aansluiting bij de ouderprogramma's voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE);
 • het uitbreiden van het formele en informele educatieaanbod

Bij het laatste punt wordt de ondersteuning verzorgd door ROC RijnIJssel, die hierin een makelaarsrol vervult:

 • formele educatie: volwassenen kunnen taal en rekenen bij het ROC RijnIJssel leren;
 • informele educatie: taalvrijwilligers worden getraind door ROC RijnIJssel. De taalvrijwilligers begeleiden inwoners met een (informele) taalvraag. Ook bieden zij ondersteuning bij formele taaltrajecten;
 • pilots met informele educatie in de wijken;
 • Taalhuis Bibliotheek Arnhem: aanbod digitale cursussen.

Het vervolg op het Regionaal educatieplan Midden-Gelderland 2015-2017 wordt voorbereid.