Cultuur, recreatie en sport

Bouwkwaliteit, architectuur en cultureel erfgoed in de vorm van gebouwd erfgoed, historisch-ruimtelijke structuren en archeologisch erfgoed zijn belangrijke ingrediënten voor de belevingswaarde, beeldkwaliteit en identiteit van de stad. Erfgoed heeft naast cultuurhistorische waarde ook een toeristische en economische waarde.

Het Arnhems erfgoedbeleid richt zich op:

  • behoud en versterking van aanwezige cultuurhistorische waarden en helpt hiermee bij te dragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren;
  • duurzame bescherming van het cultuurhistorische erfgoed, waar de kwetsbaarheid dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld plantoetsing, vergunningverlening);
  • (her-)bestemming van cultuurhistorisch erfgoed door dit erfgoed een duurzame bestemming te geven en daardoor voor de stad te behouden (bijvoorbeeld steenfabriek Elden, Eusebius);
  • cultuurhistorie als inspiratiebron op te nemen in ontwerpopgaven en gebiedsprocessen, hieraan vorm te geven in (ruimtelijke) plannen en projecten, waardoor cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld Meinerswijk, omgeving John Frostbrug);
  • het toegankelijk maken van de kennis over het Arnhemse erfgoed om daarmee het publieksbereik en draagvlak voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed te vergroten (bijvoorbeeld advisering, frontoffice ('Archeohotspot') archeologie, erfgoedpublicaties).