Wijken

Het vergroten van de fysieke en sociale veiligheid
In de wijken Malburgen Oost/Zuid en Malburgen West voelen inwoners zich onveilig vanwege bepaalde groepen mensen die rondhangen en overlast veroorzaken. Daarnaast is op sommige plekken de fysieke inrichting niet goed afgestemd op het gebruik en dit werkt onveilige situaties in de hand.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: het bestrijden van uitsluiting en intolerantie;
 • Zorg dichterbij: langer veiliger, zelfstandiger en gelukkiger kunnen blijven wonen in de wijk.

Beoogd resultaat

 • Inwoners voelen zich veilig op straat, ook in de avonduren

Vervreemding
In Malburgen dreigen bepaalde groepen zich te vervreemden, zichzelf uit te sluiten van de samenleving en de wijk. Er is door professionals vaak een gebrek aan contact en het onderhouden van contact met deze groepen. Een verscherping van de tegenstellingen tussen verschillende culturen dreigt.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie; het bestrijden van uitsluiting en intolerantie.

Beoogd resultaat

 • Verschillende culturen hebben meer respect en begrip voor onderlinge verschillen.

Armoede en schuldenproblematiek
Vanuit de aanpak 'vroegsignalering schulden' die zich richt op het inwoners met een betalingsachterstand bij een van de aangesloten organisaties. Naast deze aanpak, is het belangrijk om te onderzoeken hoe in de toekomst een betalingsachterstand kan worden voorkomen.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk: op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie.
 • In de wijk Malburgen Oost/Zuid wordt in 2018 een proeftuin met werkcoaches gestart die deze werkwijze "bottom up" ontwikkelen en uitvoeren om daarna, op basis van de opgedane kennis en ervaring, dit breed toe te passen in alle wijken vanaf 1 januari 2019. Dit vraagt om een nauwe afstemming van werkcoaches met de sociale wijkteams en teams Leefomgeving;
 • Zorg dichterbij: vermindering van schuldenproblematiek door vroegsignalering en inzet van passende ondersteuning.

Beoogd resultaat

 • Inwoners zijn in staat om inzicht in hun financiële situatie te krijgen, deze op orde te brengen en te houden.

Taal en laaggeletterdheid
Malburgen kent relatief veel inwoners die laaggeletterd zijn en of de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Doorbraak naar werk: voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk worden van een uitkering door met iedereen die een uitkering aanvraagt een plan te maken met stappen, waardoor men zo snel mogelijk weer in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Beoogd resultaat

 • Inzicht in het taalniveau van de inwoners;
 • wat nodig is om de belemmeringen op te heffen.

Ontmoeten in de wijk
In de wijk Malburgen Oost/Zuid, met name Immerloo is een grote diversiteit aan nationaliteiten. De bewoners geven aan behoefte te hebben aan een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk. Tevens bestaat er grote behoefte om op een eenvoudige manier met professionals in contact te komen over o.a. opvoedings- en financiële vraagstukken. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie;
 • Zorg dichterbij: passende inzet van zorg en ondersteuning, waardoor de effectiviteit vergroot wordt.

Beoogd resultaat
Sociaal maatschappelijke meerwaarde aantonen van Buurthuis Prisma als de ontmoetingsplek van de wijk Immerloo.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein
Gezamenlijk zijn het team Leefomgeving en het sociale wijkteam verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.

Beoogd resultaat:

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma van Malburgen heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk;
 • Zorg dichterbij;
 • Inclusief Arnhem.