Wijken

Bewegen en ontmoeten in de wijk
Meer, veilige en goed bereikbare ontmoetingsplekken dragen bij aan ontmoeting en beweging. In het gebied RKV is dit overal een thema ondanks dat er accentverschillen zijn. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie;
 • Doorbraak naar werk: Arnhemmers die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. van een passend aanbod voorzien gericht op het zoveel mogelijk werkfit maken. Bewegen kan hiertoe bijdragen.

Beoogd resultaat

 • verhoging welzijn en sociale cohesie;
 • bewegen op de kaart zetten, voor alle doelgroepen.

Klimaat
De wijken Kronenburg en Vredenburg worden genoemd als één van de hitteplekken in de stad Arnhem.
Van belang is om initiatieven met betrekking tot vergroening en verduurzaming (Arnhem CAN) te ondersteunen door deelname aan projecten en het organiseren van informatie bijeenkomsten voor wijkbewoners, ook in de wijk Rijkerswoerd. Op deze manier kan samen met bewoners de gevolgen visueel worden gemaakt.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Circulair Arnhem.
Beoogd resultaat

 • meer bekendheid in de wijken geven aan de subsidiemogelijkheden vanuit het Europese project Climate Active Neighbourhoods' (afgekort CAN);
 • ondersteunen van wijkinitiatieven voor vergroening en duurzaamheid.

Bewonersparticipatie
Aan de hand van de signalen van professionals uit de wijk realiseren van vernieuwende pilots ten behoeve van werkgelegenheid en participatie. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: het bestrijden van uitsluiting en intolerantie;
 • Doorbraak naar werk: voorkomen uitkeringsafhankelijkheid; perspectief om voor eigen inkomen te zorgen; passend aanbod op het zoveel mogelijk werkfit maken; op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie;
 • In de wijk Kronenburg wordt in 2018 een proeftuin met werkcoaches gestart die deze werkwijze "bottom up" ontwikkelen en uitvoeren om daarna, op basis van de opgedane kennis en ervaring, dit breed toe te passen in alle wijken vanaf 1 januari 2019. Dit vraagt om een nauwe afstemming van werkcoaches met de sociale wijkteams en teams Leefomgeving;
 • Zorg dichterbij: vermindering van schuldenproblematiek door vroegsignalering en inzet van passende ondersteuning.

Beoogd resultaat

 • activering;
 • armoede bestrijding;
 • gezondheid;
 • sociaal netwerk verbeteren;
 • minder overlast.

Stimuleren vrijwilligerswerk
Het huidige beleid draagt niet altijd bij aan toestroom van vrijwilligers stadsbreed en in de wijk.
Verkenning is nodig om het vrijwilligerswerk te stimuleren en aantrekkelijk te maken, ook voor inwoners met een uitkering.
Beoogd resultaat

 • Verhoging aantal vrijwilligers;
 • Betere matching van vraag en aanbod.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein
Gezamenlijk is het team Leefomgeving en het sociale wijkteam verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein. Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.
Beoogd resultaat

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgaven:

 • Circulair Arnhem (wijken Kronenburg/Vredenburg);
 • Doorbraak naar werk (alle wijken);
 • Zorg dichterbij (alle wijken);
 • Inclusief Arnhem (alle wijken).