Stad

Raad

 • Arnhem speelt in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, een netwerkgemeente die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het  publieke domein zowel vanuit de stad als vanuit de wijken. Met de komst van wijksturing en de daarbij behorende wijkprogramma's ontstaat een andere verhouding tussen raad, wijken en inwoners die vraagt om een nieuw besturend stelsel. Dit zal via een lerend proces worden vormgegeven;
 • Arnhem streeft waar nodig en nuttig naar intensieve samenwerking in de regio en netwerken van steden;
 • Arnhem draagt bij aan versterking van de economische vitaliteit binnen het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen;
 • Arnhem bereidt zich voor op een nieuwe bestuursperiode waarin de stad onder leiding van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw dagelijks bestuur de uitdagingen waarvoor de stad staat, oppakt;
 • Eén van de belangrijkste opgaven voor de in 2018 aantredende nieuwe Arnhemse gemeenteraad  is hoe de kaderstellende, toezichthoudende en volksvertegenwoordigende rol van de raad zich gaat verhouden tot een faciliterende netwerkgemeente die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het publieke domein. Met de ingezette wijksturing heeft de raad een ferme stap gezet op weg naar een andere verhouding tussen raad, wijken en inwoners. Een passend antwoord hierop geven en meebewegen met deze ontwikkeling is een voorname ambitie van de huidige gemeenteraad en zal dat ook zijn voor de nieuwe gemeenteraad;
 • Het in het najaar van 2017 uit te voeren onderzoek naar de bestuurscultuur zal in 2018 een positief effect kunnen hebben op de samenwerkingsrelaties tussen raad en college en tussen raadsfracties onderling.

Griffie

 • Het verbeteren van de kerntaken van de griffie om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en verantwoordelijkheden, is een voortdurend proces;
 • De gemeenteraad zo goed als mogelijk te faciliteren in de zoektocht naar zijn rol in het veranderende beeld van de lokale democratie;
 • De nieuwe gemeenteraad en zijn raadsleden in 2018 optimaal te ondersteunen in de eerste fase van de nieuwe zittingsperiode.

Rekenkamer

 • De rekenkamer streeft er naar elk jaar enkele grotere en kleinere onderzoeken uit te voeren op basis van de vragen vanuit de Raad en de politieke actualiteit;
 • In april 2018 presenteert de Rekenkamer haar onderzoeksprogramma voor 2018-2019.

Regionale en andere bovenlokale lichamen

 • Arnhem blijft na de ontmanteling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich inzetten op regionale samenwerking door deelname aan een gemeenschappelijk orgaan om het regionale beleid aangaande economie, wonen en verkeer vorm te kunnen geven;
 • Arnhem werkt in netwerken van steden intensief samen waar nodig en nuttig, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsafstemming, subsidies en verordeningen, lobby richting het Rijk en kennisdeling;
 • Arnhem neemt deel aan formele (GO Arnhem Nijmegen City Region, Platform 31, Euregio Rijn-Waal) en informele (zoals de G32) organen;
 • Versterken van de relatie met Duitsland. Binnen de Euregio Rijn-Waal is door zes 100.000+ gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Ede, Duisburg, Düsseldorf, Moers) op 3 februari 2017 een Memorandum of Understanding getekend. De gemeenten erkennen  hiermee de mogelijkheden van de samenwerking tussen de centrumgemeenten van de Euregio;
 • Positionering van Arnhem in de landelijke netwerken G32 en VNG op peil houden. Door deelname in verschillende werkgroepen en commissies dragen Arnhemse bestuurders bij aan kennisontwikkeling en diverse lobbytrajecten, onder andere met betrekking tot gemeentefinanciën en specifieke dossiers in het sociaal domein.

College van burgemeester en wethouders

 • Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018: uitwerking nieuw coalitieakkoord 2018-2021;
 • Naast de kosten van bestuurders in het college gaat het ook om de kosten van voormalige bestuurders (wachtgelden en pensioenen). De wachtgeld- en APPA-verplichtingen (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) in 2018 worden gedekt uit de algemene middelen;
 • Transparant bestuur: op de gemeentelijke website staat het overzicht van declaraties en nevenfuncties van de leden van het college van B&W alsmede wachtgelden van voormalige leden van het college van B&W.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij het taakveld Bestuur.

Verkiezingen

 • Een goede uitvoering van de op 21 maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen;
 • Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus;
 • De extra uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen (2018) ad € 85.000 worden gedekt uit een structurele besparing op het raadsbudget;
 • De informatiebeveiliging is verbeterd in 2017 en zal de komende jaren verder aangescherpt worden;
 • Het draaiboek verkiezingen zal gevolgd, waar nodig aangescherpt en geactualiseerd worden.

Publieke dienstverlening

 • Arnhem blijft zich actief inzetten voor verbetering van de dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers. Informatie is online beschikbaar en waar wettelijk mogelijk kunnen producten digitaal worden aangevraagd. De afhandeling van deze aanvragen wordt steeds verder geautomatiseerd (bijv. digitaal downloadbare afschriften van aktes van de burgerlijke stand). Informatieveiligheid heeft daarbij bijzondere aandacht. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het reguliere programma Financiën en bedrijfsvoering, taakveld Overhead;
 • In 2018 neemt Arnhem deel aan pilots met het rijk inzake digitale aanvraag rijbewijs en de invoering van een eID;
 • Voor minder digitaalvaardige inwoners wordt met partners in de stad ondersteuning georganiseerd of worden alternatieve kanalen aangeboden. In dit kader is een structurele subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld;
 • De succesvolle samenwerking met het COA en de IND om in de regio gearriveerde asielzoekers in de BRP-straat (BRP/Basisregistratie personen) versneld in te schrijven wordt gecontinueerd en uitgebreid naar alle asielzoekers (ook hen die korter dan 6 maanden in Nederland zijn). Vanaf 2017 worden de kosten voor de BRP-straat structureel gecompenseerd door een extra bijdrage uit het Gemeentefonds (GF). Jaarlijks wordt deze bijdrage in de meicirculaire GF herzien op basis van de verwachte asielinstroom. Wegens de verwachte verminderde instroom is er op deze bijdrage gekort; in 2018 zal dit opnieuw in de meicirculaire GF worden bezien;
 • Er wordt blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening door middel van een gastvrije omgeving en deskundige medewerkers;
 • Minimaal dezelfde kwaliteitswaardering krijgen voor de dienstverlening, nu er minder medewerkers beschikbaar zijn om het werk te verrichten.

Meer inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen is te vinden bij de taakvelden: