Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Raad

 • Op basis van leiderschap, kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging brengt de raad als hoogste orgaan samenhang tussen alle programma's en opgaven die het gemeentebestuur uitvoert alsmede de samenhang tussen beleids- en financiële keuzen;
 • Eén van de belangrijkste opgaven voor de in 2018 aantredende nieuwe Arnhemse gemeenteraad  is hoe de kaderstellende, toezichthoudende en volksvertegenwoordigende rol van de raad zich gaat verhouden tot een faciliterende netwerkgemeente die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het  publieke domein. Met het programma "Van Wijken Weten' heeft de raad een ferme stap gezet op weg naar een andere verhouding tussen raad, wijken en inwoners. Een passend antwoord hierop geven en meebewegen met deze ontwikkeling is een voorname ambitie van de huidige gemeenteraad en zal dat ook zijn voor de nieuwe gemeenteraad;
 • De focus blijft onverminderd gericht op het voeren van een transparant, democratisch bestuur, vruchtbare samenwerking met het college en met regionale bestuurlijke organen;
 • Het in het najaar van 2017 uit te voeren onderzoek naar de bestuurscultuur zal in 2018 een positief effect kunnen hebben op de samenwerkingsrelaties tussen raad en college en tussen raadsfracties onderling.

Griffie
De Griffie ondersteunt de gemeenteraad, zodat hij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en verantwoordelijkheden goed kan uitvoeren. De Griffie faciliteert de gemeenteraad met het organiseren van raadsvergaderingen (Politieke Maandag|), het adviseren over bestuurlijke processen rondom het functioneren van de gemeenteraad en het verzorgen van informatievoorziening naar de burger. De focus is gericht:

 • op het voortdurend verbeteren van de kerntaken van de griffie, zoals het adviseren van de gemeenteraad en het organiseren van de Politieke Maandag;
 • om de raad zo goed als mogelijk te faciliteren in de zoektocht naar zijn rol in het veranderende beeld van de lokale democratie. Zij reikt de raad hulpmiddelen aan, waarmee hij ontwikkelingen tot zich kan nemen, zich er toe kan verhouden, standpunten kan vormen en dit tot uitdrukking kan brengen in acties;
 • op de nieuwe raad en zijn raadsleden in 2018 optimaal te ondersteunen in de eerste fase van de nieuwe zittingsperiode. In de vorm van het wegwijs maken in de vergadercyclus, het informeren - in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisatie - over belangrijke beleidsdossiers, het bevorderen van de brede deskundigheid benodigd om het raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen.

Rekenkamer

 • Ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak op basis van de nieuwe rekenkamerfunctie;
 • Werkt het door de raad vastgestelde onderzoeksprogramma uit om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen.

College van burgemeester en wethouders

 • Gemeenteraadsverkiezingen: uitwerking nieuw coalitieakkoord 2018-2021.

Deelname aan bovenlokale en regionale organen

 • Arnhem werkt nauw samen in de regio met regiogemeenten;
 • Arnhem werkt in netwerken van steden intensief samen waar nodig en nuttig, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsafstemming, subsidies en verordeningen, lobby richting het Rijk en kennisdeling;
 • Arnhem neemt deel aan formele (GO Arnhem Nijmegen City Region, Platform 31, Euregio Rijn-Waal) en informele (zoals de G32) organen;
 • Versterken van de relatie met Duitsland. Binnen de Euregio Rijn-Waal is door zes 100.000+ gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Ede, Duisburg, Düsseldorf, Moers) op 3 februari 2017 een Memorandum of Understanding getekend. De gemeenten erkennen  hiermee de mogelijkheden van de samenwerking tussen de centrumgemeenten van de Euregio;
 • Positionering van Arnhem in de landelijke netwerken G32 en VNG op peil houden. Door deelname in verschillende werkgroepen en commissies dragen Arnhemse bestuurders bij aan kennisontwikkeling en diverse lobbytrajecten, onder andere met betrekking tot gemeentefinanciën en specifieke dossiers in het sociaal domein.