Financiën en bedrijfsvoering

De definitie van overhead in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (zoals personeel, ICT, facilitaire zaken en huisvesting). Door deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

Het BBV hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  • directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden;
  • ondersteunende taken, die direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product, behoren tot de overhead. Als deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead;
  • sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead;
  • de positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De opslag overhead bedraagt € 49 per uur.
Deze is als zodanig gehanteerd voor de berekening van de tarieven bij de lokale heffingen. Het bedrag is tot stand gekomen door alle kosten die verantwoord zijn op dit taakveld (zoals indirect personeel, huisvesting en ICT), te delen door het aantal directe fte's. Er wordt gerekend met 1.350 normuren per fte. Deze opslag is berekend op basis van de definitieve MJPB 2017-2020. Na vaststelling van de MJPB 2018-2021 zal deze opslag herrekend worden voor 2018.