Verkeer, vervoer en waterstaat

Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling
Optimale bereikbaarheid binnenstad:

 • in 2017 wordt de nota "De Arnhemse binnenstad binnen bereik" behandeld in de raad en kan nog van invloed zijn op dit taakveld.

Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers:

 • diverse herinrichtingsprojecten binnenstad-zuid;
 • diverse herinrichtingsprojecten voor de hoofdinfrastructuur;
 • herinrichting stationsomgeving Velperpoort 2017-2018;
 • uitwerking intentieverklaring Rijnlijn door Wageningen, Renkum Arnhem en provincie Gelderland voor een onderzoek naar de potentie voor een hoogwaardige en duurzame busverbinding tussen de internationale hotspots Arnhem Centraal en Wageningen University & Research (WUR);
 • uitwerking Beter Benutten-Vervolg.

Betere bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer:

 • diverse fietsprojecten;
 • diverse openbaar-vervoerprojecten.

Ter realisatie van bereikbaarheids- en infrastructuurmaatregelen is in de begroting de eerder gerealiseerde bezuiniging van € 986.000 naar € 450.000 per jaar teruggedraaid. Per 2018 is de investeringsruimte weer terug op het niveau van € 986.000 structureel. Tevens is in de begroting vanaf 2018 opgenomen:

 • de indexatie van de bijdrage van Arnhem in de kosten van de fietsenstalling Arnhem Centraal;
 • de meeropbrengst parkeren door de parkeertariefverhoging komt ten gunste van het Bereikbaarheidsfonds;
 • de resterende bezuinigingstaakstelling van € 200.000 te realiseren in het Bereikbaarheidsfonds;
 • eenmalig in 2018 is een bedrag van € 50.000 in het Bereikbaarheidsfonds gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls van de taxibranche.

Mobiliteit en openbare ruimte: beheer
Om een aantrekkelijke, toegankelijke stad te blijven, is het van groot belang dat de openbare ruimte op orde is: veilige wegen, fietspaden, trottoirs, bruggen, viaducten, goed werkende openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Dit draagt tevens bij aan de toegankelijkheid voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Bij aanpak van de openbare ruimte in de wijken wordt vaak de belangenorganisatie APCG betrokken om te toetsen op levensloopgeschiktheid. Daarnaast worden er gezamenlijke schouwen met bewoners gehouden om knelpunten te signaleren.

De Arnhemse ambities zijn:

 • de openbare ruimte sober en doelmatig te onderhouden, met als doel deze schoon, heel en veilig te houden, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en een veilige openbare ruimte voorop staat. Op enkele locaties in de stad ligt het ambitieniveau hoger: in het Centrum, in het vernieuwde stationsgebied en rondom de wijkwinkelcentra. In paragraaf 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen wordt verder ingegaan op de kwaliteitsnormen;
 • bij het programmeren van het groot onderhoud van de openbare ruimte zoeken we nadrukkelijk de afstemming met de teams leefomgeving en kijken we naar de samenhang met de geplande rioolvervanging;
 • in de binnenstad wordt nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. Naast de grote inspanningen in de zuidelijke binnenstad wordt inzet gepleegd op de vier Rode Lopers, de belangrijkste corridors die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil eromheen en de belangrijkste entreeplekken vanuit het openbaar vervoer en het parkeren (fietsen en auto's).