Verkeer, vervoer en waterstaat

Onder het taakveld Economische havens en waterwegen valt de exploitatie van de economische havens en waterwegen. Het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie) gaat in op waterbeheer en onderhoud.
Dit onderdeel valt in de Arnhemse begroting onder het reguliere programma R2 Verkeer, vervoer en waterstaat.

Waterbeheer en onderhoud

  • Verantwoord beheer en onderhoud van afkoppelvoorzieningen, ecozones, moerassen, sloten, paddenpoelen én het nautisch beheer. Ook het onderhoud aan civieltechnische watergerelateerde werken, zoals beekriolen, duikers, beschoeiingen en fonteinen hoort in deze categorie.

Duikers en beekriolen

  • Inspectie duikers & beekriolen die onder de spoor- snel en hoofdwegen liggen.Vanaf 2015 worden tot 2020 systematisch alle 100 duikers & beekriolen geïnspecteerd; waar nodig worden ook direct reparaties uitgevoerd.

Waterbodems

  • Projectgewijs beheer van de waterbodems. Grote projecten zijn het baggeren van de Defensiehaven en de zone Onderlangs.