Wijken

Versterken Geitenkamp en Plattenburg
Door schuldenproblematiek en/of werkloosheid zijn mensen perspectiefloos. Er wordt al jaren geïnvesteerd in hulpverlening, activiteiten etc. zonder duidelijke verbeteringen. Dit leidt tot lage zelfredzaamheid, consumerend gedrag, eenzaamheid, taalproblematiek, problemen met de opvoeding en fraude.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie; het bestrijden van uitsluiting en intolerantie;
 • Doorbraak naar werk: voorkomen uitkeringsafhankelijkheid; perspectief om voor eigen inkomen te zorgen; passend aanbod op het zoveel mogelijk werkfit maken; op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie;
 • In de wijk Geitenkamp wordt in 2018 een proeftuin met werkcoaches gestart die deze werkwijze "bottom up" ontwikkelen en uitvoeren om daarna, op basis van de opgedane kennis en ervaring, dit breed toe te passen in alle wijken vanaf 1 januari 2019. Dit vraagt om een nauwe afstemming van werkcoaches met de sociale wijkteams en teams Leefomgeving;
 • Zorg dichterbij: vermindering van schuldenproblematiek door vroegsignalering en inzet van passende ondersteuning.

Beoogd resultaat

 • integrale buurtaanpak waarbij bewoners actief participeren in het maatschappelijk leven.

Effectieve inzet organisaties op cliëntniveau
Er zijn veel (gesubsidieerde) organisaties werkzaam in de wijk, die met dezelfde cliënt bezig zijn en die niet altijd van elkaars inzet weten. Het is van belang overlap van dienstverlening te inventariseren om te komen tot efficiënte inzet (doen wat nodig is op thema's die spelen, outputgericht en op preventie).
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.
Gezamenlijk zijn de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.
Beoogd resultaat:

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk;
 • verkenning in 2018 om te komen tot een wijkgerichte inkoop in 2019.

Verkeer en parkeren
Over verkeer- en parkeeroverlast blijf je in gesprek. Van belang is dat er samenhang wordt georganiseerd en de beleving van de burger mee wordt genomen.
Beoogd resultaat

 • Verkeersbeheersplan opstellen.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk (wijk Plattenburg en Geitenkamp);
 • Zorg dichterbij (wijk Plattenburg en Geitenkamp);
 • Inclusief Arnhem (wijk Geitenkamp).