Wijken

Bewonersparticipatie
Het doel is om de betrokkenheid van bewoners te versterken door nieuwe vormen van bewonersparticipatie uit te proberen (experimenten). Dit is belangrijk voor het gebied om goede beslissingen te nemen over de aandachtspunten.
Beoogd resultaat

 • verdergaande samenwerking met bewoners.

Meedoen
Geconstateerd dat een relatief grote groep bewoners in de Laar een bijstandsuitkering  ontvangen. Er zijn ook meer gezinnen met een laag inkomen dan gemiddeld in Arnhem. Meedoen in de nabije omgeving is een stimulans voor mensen om zich te ontwikkelen. Er wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: het bestrijden van uitsluiting en intolerantie;
 • Doorbraak naar werk: voorkomen uitkeringsafhankelijkheid; perspectief om voor eigen inkomen te zorgen; passend aanbod op het zoveel mogelijk werkfit maken; op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie. Specifieke inzet (bv proeftuin) organiseren met als doel meer mensen met werk of een passende dagbesteding;
 • In de wijk Elden wordt in 2018 een proeftuin met werkcoaches gestart die deze werkwijze "bottom up" ontwikkelen en uitvoeren om daarna, op basis van de opgedane kennis en ervaring, dit breed toe te passen in alle wijken vanaf 1 januari 2019. Dit vraagt om een nauwe afstemming van werkcoaches met de sociale wijkteams en teams Leefomgeving.

Beoogd resultaat

 • meer bewoners doen mee in de maatschappij.

Openbare ruimte
Ontmoetingsplekken, groen, spelen, afval, verlichting, veilige wegen etc. zijn belangrijke items in het gebied. Bewonersprojecten in dit kader worden ondersteund.
Beoogd resultaat

 • bewoners voelen zich prettig in hun leefomgeving.

Zorg voor elkaar
(Preventieve) aanpak op onderwerpen als eenzaamheid, dementie en langer thuis wonen. Samen met bewoners, sociaal wijkteam, SWOA en andere partners wordt de benodigde (preventieve) inzet georganiseerd. Er wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie;.
 • Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen.

Gezamenlijk zijn het team Leefomgeving en het sociale wijkteam verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.

Beoogd resultaat

 • ouderen wonen langer zelfstandig thuis;
 • dagbesteding vindt meer plaats in directe leefomgeving;
 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities en doelen van de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk (alle wijken);
 • Zorg dichterbij (alle wijken);
 • Inclusief Arnhem (alle wijken).