Educatie
  • Evenwichtige spreiding van duurzame en gezonde schoolgebouwen inclusief gymlokalen over de stad;
  • Faciliteren landelijke ambitie voor bewegingsonderwijs;
  • Faciliteren doorlopende leerlijn voor kinderen (ontwikkeling Integrale Kindcentra);
  • Terugdringen leegstand schoolgebouwen;
  • Adequate huisvesting voor (voortgezet) speciaal onderwijs, met doelmatige besteding van middelen en verantwoord gebruik van maatschappelijk vastgoed;
  • Voorkomen ongewenste neveneffecten van fluctuaties van leerlingen tussen verschillende scholen.