Wijken

Ontmoeten in de wijk
Ter bevordering van de sociale cohesie zijn ontmoetingsfuncties van belang in het gebied. (Vrijwilligers)organisaties in de wijk Schuytgraaf hebben behoefte aan multifunctionele, betaalbare plekken voor diverse doeleinden en doelgroepen. In de wijk Elderveld worden bestaande partijen die moeite hebben om goed samen te werken, tijdelijk extra ondersteund.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Inclusief Arnhem: versterken sociale cohesie.

Beoogd resultaat

 • versterking van de sociale cohesie;
 • bewoners, instanties en organisaties weten elkaar beter te vinden.

Veilige openbare ruimte/verkeer
Op een aantal plekken wordt de verkeersveiligheid als slecht ervaren. In overleg met bewoners en samenwerkingspartners worden - wanneer nodig - verkeerskundige aanpassingen ingezet (oversteek singels/ hoofdwegen, winkelcentra en scholen). Tevens aandacht voor openbare ruimte Station Zuid: in samenwerking met bewoners en partners wordt een projectaanpak geïnitieerd om de leefbaarheid te verbeteren.
Beoogd resultaat

 • Verbeteren verkeersveiligheid.

Voorkomen sociale problematiek
Bij het sociale wijkteam en sociale partners zijn veel nadelige gevolgen van vechtscheidingen en schulden bekend. Bijkomend aandachtspunt hierbij zijn de jeugdigen die hierdoor in de problemen komen. Samen met de partners wordt gewerkt aan het voorkomen van vechtscheidingen en schulden.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgaven:

 • Doorbraak naar werk: op wijkniveau algemene voorzieningen richten op preventie van schulden, armoede (bij kinderen) en het wegnemen van belemmeringen voor participatie.
 • Zorg dichterbij: vermindering van schuldenproblematiek door vroegsignalering en passende inzet van ondersteuning, waardoor de effectiviteit vergroot wordt.

Beoogd resultaat

 • problemen rondom echtscheidingen en schulden worden vroegtijdig gesignaleerd;
 • minder problematische echtscheidingen;
 • (preventieve) voorzieningen voor schuldenproblematiek zijn beter gekoppeld aan de doelgroep. Aansluiting bij het project Vroegsignalering.

Aandacht voor senioren
(Preventieve) aanpak op onderwerpen als eenzaamheid, dementie en langer thuis wonen. Samen met bewoners, sociaal wijkteam, SWOA en andere partners wordt de benodigde (preventieve) inzet hierop georganiseerd. Dit speerpunt geldt met name voor de wijk Elderveld.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Zorg dichterbij: langer veiliger, zelfstandiger en gelukkiger kunnen blijven wonen in de wijk.

Beoogd resultaat

 • ouderen wonen langer zelfstandig thuis;
 • dagbesteding vindt meer plaats in directe leefomgeving.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein
Gezamenlijk zijn het team Leefomgeving en het sociale wijkteam verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein.
Hierbij wordt aangesloten op de veranderopgave:

 • Zorg dichterbij: minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van basisvoorzieningen

Beoogd resultaat

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021 Voortgang 'Van Wijken weten'.

Samenhang met

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met de ambities van de veranderopgave:

 • Zorg dichterbij (wijk Elderveld, Schuytgraaf).