Veiligheid
  • Afgelopen jaren is de brandweerorganisatie hervormd. Dit viel deels samen met de vernieuwing van de regionale crisisstructuren. Doordat een robuustere organisatie is gerealiseerd (die ook efficiënter werkt) zijn kosten voor de toekomst nog realistischer te begroten. Voor de komende jaren ligt er, gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, geen bijzondere ambitie;
  • In 2016 is binnen de regio conform diverse planvormen opgeleid, getraind en geoefend. Ook zijn projecten gestart om beter voorbereid te zijn op mogelijke incidenten bij BRZO-bedrijven. Zo wordt invulling gegeven aan het adagium 'voorkomen is beter dan genezen';
  • Aan de preventie-kant zijn projecten als TOOM (terugdringen onechte en onterechte meldingen) en BVL (brandveilig leven) concreter ingevuld waardoor er niet alleen aandacht is voor het optimaliseren van de repressieve organisatie maar juist ook voor de fysieke veiligheid aan de voorkant.