Wonen en ruimte

Voldoende woningen van juiste kwaliteit
In de Arnhemse Woonprincipes 2025 wil Arnhem haar positie als aantrekkelijke woonstad, onderscheidend in de regio, versterken. De visie wordt samen met de partijen en bewoners in de stad uitgevoerd. Daarvoor zijn in 2016 het volkshuisvestelijke kader 2016-2018 voor de sociale huursector van de woningcorporaties en de Uitvoeringsagenda 2017-2018 vastgesteld. Daarin staan de ambities en prioriteiten voor de korte termijn.
De acties die daarin zijn opgenomen kennen de programma's Van Wijken Weten en Stad op de kaart als kader. Uitvoering van de wijkgerichte activiteiten is een van de resultaten die onder sturing vanuit de wijk en de bewoners tot stand komt.
De raad heeft op 30 januari 2017 de motie Levensloopbestendige wijken (17M04) aangenomen. Deze motie betreft  het brede terrein van de Inclusieagenda.Voor wonen en de woonomgeving wordt op basis van de conclusies van het procesplan langer zelfstandig wonen de extra opgaven voor wonen in beeld gebracht en in de prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn afspraken opgenomen rond levensloopgeschiktheid.

De belangrijkste ambities voor de langere termijn zijn:

 • Arnhem als vitale en aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te verblijven;·
 • ontwikkelen en beheren van de fysieke stad door de eigen Arnhemse kwaliteiten te onderkennen en hierop actief voort te bouwen;
 • in het kader van de uitvoering van Inclusieagenda levert wonen een belangrijke bijdrage;
 • ontwikkelen en actueel houden van de woningbouwplanning en regionale afstemming daarover;
 • jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties over hun bijdrage aan de uitvoering van de woonprincipes.

De beleving van Arnhem als aantrekkelijke stad wordt beïnvloed door de kwaliteit van zowel het bestaande
woningaanbod als de nieuwbouwplannen en de woon- en leefomgeving. De komende jaren groeit de stad nog wat verder, vervolgens zal zij zich stabiliseren. Arnhem heeft inmiddels meer woningbouwplannen/ontwikkelingen in de stad dan gelet op de behoefte nodig is. Dit daagt Arnhem uit om strak te koersen: wat is nodig om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en welke keuzes horen daarbij.

De ambities voor 2018-2019 zijn:

 • aanbieden van voldoende betaalbare huurwoningen
 • huisvesting bieden aan specifieke doelgroepen
 • wijksturing vanaf 2017 e.v.;
 • vergroten van de energieprestatie en duurzaamheid van de bestaande sociale voorraad
 • doorstroming aan de onderkant van de woningmarkt
 • vernieuwende woonconcepten en zelf bouwen
 • kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (en woonomgeving)
 • langer zelfstandig wonen ondersteunen met diverse acties vanuit het Procesplan Langer Zelfstandig wonen.

Niet-grond exploitatieprojecten

Begeleiding bouwplannen van derden
Niet alleen de gemeente geeft vorm aan de toekomst van de stad. Op veel plekken zijn andere partijen aan de slag met stadsontwikkeling. Ook ontwikkelingen van derden vragen om begeleiding van de gemeente vanuit haar publieksrechtelijke rol. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opstellen van een gebiedsvisie, nota van randvoorwaarden of herziening van het bestemmingsplan. Voorbeelden van dit soort projecten zijn:

 • Het Cobercoterrein;
 • Transformatie van het ING-kantoor aan de Velperweg;
 • Woningbouw Hemonylaan;
 • Tuin van Elden;
 • Buitenplaats Koningsweg;
 • Landgoed Klingelbeek;
 • Braamweg 1;
 • Nieuwe Vaart en Honigkamp - Presikhaaf.

De kosten die de gemeente maakt voor de begeleiding ervan worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht.

Gemeentelijke investeringsprojecten
Gemeentelijke investeringsprojecten zijn projecten die niet gefinancierd worden door het verkopen van bouwgrond door de gemeente, maar wel mede door subsidies, bijdragen van derden en andere gemeentelijke middelen. De afgelopen jaren zijn de meeste lopende investeringsprojecten afgerond, zoals Presikhaaf, Stadsblokken/Meinerswijk (fase 1) en OV-terminal Arnhem Centraal. Alleen het project herstructurering Malburgen loopt nog tot 2020. Nieuwe investeringsprojecten worden niet verwacht.

Vergunningen

 • Vergunningen verstrekken voor bouwen.