Wonen en ruimte

Grondbeleid wordt meer dan voorheen een schakel tussen het ruimtelijk beleid, projecten en algemene financiële afwegingen in het gemeentelijk beleid. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • inhoudelijk en financieel af te wegen wat in concrete situaties het meest wenselijk is om ruimtelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen en waar mogelijk te versnellen. Een voornemen tot het openen van een nieuwe grondexploitatie wordt vooraf met de raad afgestemd;
  • inzicht te geven in de financiële afwegingen rondom lopende exploitaties;
  • tweemaal per jaar inzicht te geven in de grondexploitatie als geheel;
  • het jaarlijks vaststellen van een kaderstellend bedrag voor strategische aankopen;
  • het jaarlijks vaststellen van de totale waarde aan strategisch bezit.

Ondanks dat de focus van het grondbeleid van de gemeente is gewijzigd van actief, tenzij naar situationeel grondbeleid, betekent dit niet dat er geen strategische aankopen meer gedaan mogen worden. Er kunnen zich namelijk ruimtelijke kansen voordoen, waarbij een belangrijk onderdeel is de afweging van de financiële risico's die met een aankoop gemoeid zijn. Door vooraf een budget ter beschikking te stellen, kan snel worden gehandeld.
In de MJPB 2018-2021 is voor de jaarschijf 2018 vastgesteld dat het maximale financiële kader voor strategische aankopen € 10 miljoen is. De totale waarde aan strategisch bezit mag maximaal € 50 miljoen bedragen. Deze bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar.