Wonen en ruimte
  • De gemeente moet zich voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet en de benodigde aanpassingen implementeren. De basis hiervoor moet op orde gebracht worden vóór de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Als de basis op 1 juli 2019 op orde is, dan heeft de gemeente daarna door overgangsrecht 10 jaar de tijd om stapsgewijs juridisch, beleidsmatig en digitaal over te gaan naar het nieuwe stelsel;
  • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt zullen worden verzilverd daar waar dat na afweging van baten en lasten aantoonbaar voordeel oplevert, onder meer voor de Arnhemse veranderopgaven zoals de invoering van wijksturing en voor verbetering van dienstverlening;
  • De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Indien bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar mogen geen leges meer ingevorderd worden. In de afgelopen periode is er een achterstand ontstaan in de actualisatie van bestemmingsplannen en dat betekent dat er voor een aantal delen van de stad bestemmingsplannen gelden die ouder zijn dan 10 jaar. De ambitie is om voor de gebieden waar het mislopen van leges het grootst is, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.