Inleiding

In de vastgestelde Perspectiefnota 2018-2021 is de koers opgenomen voor de komende begrotingsperiode en nader uitgewerkt in de voorliggende Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 (MJPB).
In deze MJPB is tevens het vastgestelde amendement verwerkt en is uitwerking gegeven aan de aangenomen moties resp. de toezeggingen vanuit het college naar aanleiding van de behandeling van de Perspectiefnota op 19 juni 2017.

In de Perspectiefnota is gekozen voor het doorontwikkelen en het actualiseren van de in 2017 in gang gezette veranderopgaven vanuit het programma Van Wijken Weten en vanuit het programma Stad op de kaart. Nieuwe accenten zijn gelegd als het gaat om intensivering van de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen, het werken aan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling naar een circulaire stad en het inzetten vanuit de wijken op het realiseren van meer kansen op werk voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. De veranderopgaven uit de vorige MJPB worden samengevoegd in vier opgaven.

Tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota is via het amendement 'De kracht van diversiteit in de MJPB' (17A17) een nieuwe veranderopgave toegevoegd. Separaat is de Raad geïnformeerd over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het proces om met de wijken en de stad te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan inclusie in Arnhem.

De opgaven zijn:

 1. Vitale economie Arnhem - Nijmegen
  Een aantrekkelijke stad nodigt mensen uit om er te wonen, te werken en te recreëren.
  In de stedelijke regio Arnhem Nijmegen met twee centrumsteden die op korte afstand van elkaar liggen en een ‘daily urban system’ hangen economische en culturele relaties, de diensten- en sociale infrastructuur en de ruimtelijke verbindingen samen. Dit vraagt om gezamenlijke intensivering samen met Nijmegen en de provincie.
 2. Circulair Arnhem
  Hierbij gaat het om de transitie naar een duurzame economie en samenleving.
  Naast de reeds in gang gezette energietransitie en klimaatadaptatie gaat het hierbij om de transitie naar een meer circulaire economie en samenleving.
 3. Doorbraak naar werk
  Te vaak blijven mensen zonder betaald werk aan de kant staan. Door het niet langer meer deelnemen aan het arbeidsproces worden de kansen op werk steeds kleiner. Een samenleving die structureel mensen uitsluit is niet houdbaar. Dit vraagt om een doorbraak op de arbeidsmarkt en op individueel niveau.
 4. Zorg dichterbij
  De transformatie van het aanbod van zorg en ondersteuning in de eigen woon- en leefomgeving vraagt om verdere doorontwikkeling, waaronder uitbreiding van algemene voorzieningen in de wijk en een passend aanbod van specialistische voorzieningen.
 5. Inclusief Arnhem
  Van belang is om diversiteit te faciliteren, participatie van alle Arnhemmers te bevorderen en de sociale cohesie tussen bewoners te versterken om uitsluiting en intolerantie te voorkomen. Een gezamenlijk gedragen visie kan hiertoe bijdragen.