Financiën en bedrijfsvoering

Onder programma 7 valt het taakveld afval behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, waaronder

  • afvalscheiding en recycling;
  • vuilophaal en afvoer;
  • vuilstort en verwerking; baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

Het laatst genoemde onderdeel valt in de Arnhemse begroting onder het reguliere programma R9 Financiën en bedrijfsvoering.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, niet meer stijgen dan met de gemiddelde prijsstijging in Nederland. Voor 2017 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de verwachte consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld op 1,6%. Met dit percentage worden belastingen vanaf 2018 geïndexeerd. Belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de belastingen en heffingen zijn in Arnhem de volgende:

  • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers en ondernemers;
  • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers onderling (draagkracht).

In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsuitgangspunten, op ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen, de lastendruk en de ontwikkeling van de tarieven.